Opsummering

Det seneste regnskab dækker 2019.

HB Køge kommer ud med underskud efter to år med overskud, den primære årsag til underskud på 1,3 mill skyldes en øgning på personaleomkostninger på netop 1,3 mill.

Klubben har ligget på cirka samme niveau på personaleomkostninger de meste af de sidste 10 år, men med flytningen fra Herfølge Stadion til det nye stadion i Køge. Det burde være den platform klubben skal bruge til at tage næste skridt økonomisk.

Stadion er ikke endnu færdigbygget.

Regnskabet har ikke så mange bekymringer, det må forventes at når covid19 er ovre, så stiger omsætningen i klubben, og dermed har HB Køge mulighed for at få styrket egenkapitalen og dermed vil soliditeten stige igen.

Rød Soliditet er faldet til 1 fra 27
Gul Egenkapitalen er faldet med knap 1 mill til 45.000
Grøn Tilskuertallet er steget med 50% fra 833 til 1253

Covid19 vil sætte sine spor hvor alvorligt der er for HB Køge vil tiden vise.

Ejerforhold

Capelli Sport
Ejerandel: 67-90%

Omsætning

HB Køge har ikke oplyst deres omsætning i regnskaber, men dog oplyst i en nyhed at omsætningen er på 19,5 mill.

Med afsæt i det, kan det defineres hvilken procentsats personaleomkostningerne udgør, og der kan gives et estimat på omsætningen for nedenstående periode. Kurven herunder er derfor med en hvis usikkerhed.

blog hb køge omsætning 2019

Årets resultat

Efter to regnskaber med overskud kom HB Køge ud med et underskud på 1,3 mill.

Klubben har tabt 18 mill de seneste 10 år, men med de seneste tre år er der kommet styr på økonomien og HB Køge har en økonomi næsten i balance.

Seneste 10 år -18,0 mill
Seneste 5 år -12,3 mill
Seneste 3 år -0,3 mill

blog årets resultat hb køge 2019

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben, fra ledelse, administration, trænere og spillertruppen.

I 2010 og 2012 er klubben at finde i Superligaen, men i perioden 2011-2019 har klubben ligget cirka på samme niveau

blog hb køge personaleomkostninger 2019

Index personaleomkostninger

En måde at vise en klubs konkurrenceevne på er at vise hvordan klubben er i forhold til den klub der bruger flest penge på personaleomkostninger.

Med nedgang i seneste regnskab på personaleomkostninger, står klubben længere fra toppen.

FC København er klubben med flest personaleomkostninger, og her udgør HB Køge 6,1% af deres sum.

blog hb køge pi2019

Personaleomkostninger i forhold til ligaen

En anden måde at anskue klubbens styrke økonomisk, er at se på hvor stor andel af ligaens samlede lønsum har klubben. Stiger dette, fortæller det at klubben står stærkere og omvendt ved fald.

Da ikke alle klubberne der spillede 1.division i 2018/19 har bragt deres regnskab for denne periode, er tallet for 2019 ikke med i oversigten.

HB Køges andel af den samlede lønsum er faldende og klubben står ikke så stærkt som tidligere.

blog andel hb køge andel personaleomk 2019

Antal ansatte

I 2014 oplyste klubben ikke antal ansatte i regnskabet.

blog hb køge antal ansatte 2019

Løn i procent af omsætning

Jo højere andel en klub ligger på, jo minde luft er der i klubben til andre tiltag.

Som sådan er det ikke et problem at en klub bruger flere penge end klubben har, da det kan være i en strategi om at opnå et mål.

Problemet kommer hvis klubben ikke har ‘sparet’ op til dette, eller hvis den fortsætter, så kræver det en ejerkreds der kan dække underskuddet.

UEFAs anbefaling i forhold til Financial Fair Play er at en klub skal ligge på max 70%.

Da HB Køge ikke har oplyst deres omsætning i regnskabet, hvad de er i deres gode ret til, er nedenstående med det forbehold.

blog hb køge løn omsætning 2019

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde der kan ligge på klubben.

Gælden i HB Køge er på et fornuftigt leje.

I regnskabet er største gældspost anden gæld på 1,2 mill.

blog hb køge gæld i alt 2019

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og Likvide beholdninger

blog hbkøge aktiver 2019

Gæld i forhold til aktiver

Hvis gælden overstiger værdien i klubben kan det være en udfordring, omend en klub kan vælge at gældsætte sig, som led i en investering, og det kan være med til øge klubbens værdi.

Ses kurven herunder, kan det se bekymrende ud, da gælden er meget høj i forhold til de værdier der er i klubben. Men da gælden er relativ lav, er dette ikke så bekymrende.

blog hb køge gæld aktiver 2019

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

blog hb køge soliditet 2019

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).
Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

blog hb køge egenkapital 2019

Tilskuerudvikling

Indtægter på matchday giver noget, men i forhold til klubbens samlede omsætning, så er det en af de mindre indtægtsområder. Her er spillersalg, TV penge og sponsorindtægter markant større.

Men der ligger for klubben en mulighed for at udnytte og bygge på og øge klubbens indtægter her.

blog hb køge tilskuersnit 2019

Gennemsnitsalder trup

blog hb køge snitalder 2019

Klubværdi

Hvad er en klub værd? Det kan opgøres på forskellige måder, med Forbes og Deloittes som de mest kendte. Deres metode er dog ikke kendt, men Markham er en model der rammer meget tæt på. Læs om model her.

blog hbkøge klubværdi 2019

Sammenligning med 1.division

Nedenstående er sammenligning med Superligaen sæson 2018/2019, da klubbernes seneste regnskab dækker ind over dette, derfor er sammenligningen med klubberne i denne sæson og ikke den nuværende sæson.

Ikke alle klubber har offentliggjort deres regnskab for 2019, og for de klubber vil det fremgå efter klubnavn (2018), såfremt klubben har spillet 1.division.

FC Helsingør har ikke et offentligt regnskab der er tilgængeligt, derfor mangler der data fra denne klub.
Lyngbys regnskab for 2019 er ikke kommet, deres seneste regnskab er et ½ års, som du i princippet kan fordoble på nogle af parameterne.

Omsætning

Ikke alle klubber har oplyst deres omsætning i regnskabet, hvilket de ikke er forpligtet til. Der hvor klubberne ikke har oplyst deres omsætning er der tale om et estimat efter denne model: Omsætning = ((Personaleomkostninger/defineret procentsats) x 100) + årets resultat.

Derfor er lige netop denne oversigt med det markante forbehold.

blog 1.div 2019 omsætning

Årets resultat

Som sådan gør det ikke noget at komme ud med et overskud, det kan være led i en strategisk satsning, udfordring er hvis en klub over tid konstant lever over evne

Klub Årets resultat
Silkeborg 4,9 mill
Fredericia (2018) 0,1 mill
Thisted (2018) -0,1 mill
Næstved -0,1 mill
Hvidovre -0,5 mill
HB Køge -1,3 mill
Nykøbing FC (2018) -1,8 mill
Viborg -4,2 mill
FC Roskilde -6,3 mill
Lyngby ½ års regnskab (2018) -6,6 mill
Fremad Amager -25,6 mill
Fc Helsingør (2018)

 Personaleomkostninger

Økonomien tilsiger at HB Køge skal høre med i subtoppen i 1.division. Skal holdet i Superligaen skal der øges på denne post.

blog 1div 2019 personaleomk

Lønandel af omsætning

Jo højere andel en klub ligger på, jo minde luft er der i klubben til andre tiltag.

Som sådan er det ikke et problem at en klub bruger flere penge end klubben har, da det kan være i en strategi om at opnå et mål.

Problemet kommer hvis klubben ikke har ‘sparet’ op til dette, eller hvis den fortsætter, så kræver det en ejerkreds der kan dække underskuddet.

UEFAs anbefaling i forhold til Financial Fair Play er at en klub skal ligge på max 70%.

blog 1div løn%oms 2019

Årsløn gennemsnit spillertrup

Dette er et estimat med afsæt i de regnskaboplysninger der er tilgængelige.

blog 1div 2019 årsløn

Truppens gennemsnitsalder

blog 1div gnsalder 2019

Soliditet

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

HB Køge ligger på 1, hvor der er klubber der skiller sig markant ud.

blog 2019 soliditet 1div

Aktiver

Aktiverne er den værdi der er i klubben. For Silkeborg er det for hele koncernen.

Klub Aktiver
Silkeborg 114,4 mill
Viborg 13,4 mill
Nykøbing FC (2018) 8,5 mill
Lyngby ½ årsregnskab (2018) 8,1 mill
Thisted (2018) 8,0 mill
Fremad Amager 5,6 mill
Hvidovre 3,4 mill
HB Køge 3,3 mill
Næstved 2,2 mill
FC Roskilde 2,2 mill
Fredericia (2018) 2,0 mill
Fc Helsingør

Gæld i % i forhold til aktiver

Hvis gælden overstiger klubbens værdi er det som udgangspunkt ikke godt. En klub kan dog have valgt at dette skal ske som led i en langsigtet strategi. For så længe klubben kan afdrage på gælden, så kan den investering der sker, være med henblik på at øge indtjeningen i klubben.

blog 1div 2019 gæld%aktiver

Egenkapital

For Silkeborg er det hele koncernen

Klub Egenkapital
Silkeborg 50,7 mill
Viborg 6,4 mill
Nykøbing FC (2018) 5,0 mill
Thisted (2018) 3,3 mill
HB Køge 0,04 mill
Næstved -0,8 mill
Fredericia (2018) -1,5 mill
Hvidovre -7,5 mill
FC Roskilde -8,0 mill
Lyngby (2018) -16,8 mill
Fremad Amager -19,3 mill
Fc Helsingør

Gæld i alt

For Silkeborg er der hele koncernen

blog 1div gæld ialt 2019

Nøgletal

Nu skal en fodboldklub ikke nødvendigvis give overskud, men over tid er det vigtigt at have klub der er i balance økonomisk. Skal klubben låne penge til en rente for at dække underskud eller for at få ny kapital, vil det forringe klubbens konkurrenceevne.

Klub Overskuds grad Afkastningsgrad Egenkapital forretning
Fc Helsingør
FC Roskilde -74 -282 79
Fredericia 1 7 -9
Fremad Amager -452 -450 132
HB Køge -7 -40 -3013
Hvidovre -6 -14 7
Lyngby -47 -81 40
Nykøbing FC -24 -22 -37
Næstved -2 -7 18
Silkeborg 10 4 10
Thisted -1 -2 -4
Viborg -16 -32 -66

Tilskuersnit hjemmebane

blog 2019 tilskuersnit hjemmebane 1div

Kapacitetudnyttelse stadion

Hvor gode er den enkelte klub til at fylde stadion. HB Køges stadion bliver udbygget, bliver det interessant at se om de fastholder nuværende niveau.

blog 1div kapacitet% 2019

Sociale medier

Jo flere følgere en klub har på sin platforme, jo flere kan en klub nå ud til og på den måde være attraktiv for sponsorerne.

Herunder er de forskellige platforme lagt sammen.

blog 1div some 2019 samlet set

Facebook er stadig størst, men de tre andre platforme har hver deres klare berettigelse, og på instagram og youtube er der potentialer og vækst.

Samlet set for klubberne, har de rundet 5 millioner afspillede videoer på youtube!

blog 1div 2019 ut afspilninger

Licenspoint

DBUs pointsystem angiver klubbernes niveau på talentudvikling.

blog dbu licenspoint 1.div 2019

Klub værdi

Hvad er en klub værd, det giver Markhammodellen et bud på med afsæt i klubbens regnskab.

Klub Klubværdi
Silkeborg 75,6 mill
Viborg 13,8 mill
HB Køge 11,1 mill
Thisted (2018) 6,4 mill
Fredericia (2018) 4,9 mill
Næstved 2,3 mill
Lyngby (2018) 1,5 mill
Hvidovre 1,0 mill
Nykøbing FC (2018) 0,9 mill
FC Roskilde 0,3 mill
Fremad Amager -2,0 mill
Fc Helsingør

Note: 
Der er nogle iboende usikkerheder der bør nævnes. Ikke alle klubber oplyser deres omsætning, hvilket de er i deres gode ret til. Her er det et estimat med afsæt i den beskrevne model.
Regnskaberne løber enten i et kalenderår eller fra sommer til sommer, og dermed er de ikke 100% sammenlignelige.

Kilde: Klubbernes seneste årsregnskaber