Opsummering

Horsens er kommet ud med deres seneste regnskab med et underskud på 3,9 mio og et fald i omsætningen på 5,3 mio hvilket i procent er 10,9% nedgang i omsætning.

Årsagen til fald i omsætning er på to primære parameter:

A) Klubben har ikke haft samme indtægter via TV og matchdayindtægter
B) Klubben har ikke haft samme succes med spillersalg

Rød
Skal AC Horsens bedømmes ud fra hvad der lyser rødt, gult og grønt i seneste regnskab, så er klubbens lønandel meget høj i forhold til omsætningen. Den udgør i dag 77%. Dette er et vigtigt opmærksomhedspunkt, når store dele af ens økonomi er bundet op på personaleomkostninger, er der ikke mange håndtag at dreje på.

Gul
Faldet i omsætningen hænger sammen med klubben ikke har solgt spillere på samme indtjeningsniveau som forrige regnskab. Horsens har dygtig hentet billigt ind og solgt med profit, spørgsmålet er om Horsens kontinuerligt kan levere overskud på spillersalg!

Egenkapitalen er gået lidt ned som følge af underskud, der er penge i kassen, så Horsens er rustet til at kunne håndtere en nedrykning, som typisk koster 10-20 mio.
Der er kommet seks flere ansatte til, hvilket som sådan sagtens kan være positivt og udtryk for at klubben opruster, men når klubben kommer ud med underskud, så er det et opmærksomhedspunkt.

Grøn
Horsens har øget indtægterne på sponsordelen, det er dog ikke oplyst hvor meget. Ligeså har klubben et beredskab i tilfælde af at den skulle rykke ned i 1.division, hvor indtægterne er mindre!

Rød Løn udgør 77% af omsætningen
Gul Omsætning faldet med 5,3 mio (manglende sportslig succes)
Årets resultat -3,9 mio
Egenkapital ned med 3,9 mio til 16,2 mio
6 flere ansatte
Markant fald i matchday indtægter
Fald i transferindtægter fra 16,9 mio til 3,3 mio
Grøn Øgede sponsorindtægter
Rustet i tilfælde af nedrykning
Omsætningsaktiver for 25,5 mio (2018: 28,5 mio)
Gæld nedbragt med 2,4 mio til 17,4 mio

Alt i alt ligger Horsens som forventet med deres regnskab, udfordringen for klubben fremover er at Superligaen skæres ned til 12 hold, og med en omsætning der er i den lave ende af Superligaen, så må det forventes at klubben er del af en bundstrid.

Sammenligning med andre klubber i forhold til omsætning.

blog omsætning 2019 og 2018

For Horsens handler det om at øge indtægterne, og her er det afgørende at øge på de primære indtægter som er matchday og sponsorindtægter.

For nok er spillersalg vigtige penge, men de er ustabile, og det samme er TV og præmiepenge, som er meget afhængig af sportslig succes.

Med Covid19, må det forventes at indtægterne vil falde, og at klubben ikke vil kunne lave spillersalg på samme niveau som tidligere. Horsens skal, som mange andre klubber, tilpasse driften, med mindre der i ejerkredsen er villighed til at finansiere, hvad der formodes at blive et underskud, hvis Horsens fastholder nuværende setup.

Ejerforhold

PODER INVEST, HORSENS A/S
Ejerandel: 5-9,99%
Stemmeandel: 5-9,99%
Start: 28.12.2007

EJENDOMSSELSKABET CASA A/S
Ejerandel: 5-9,99%
Stemmeandel: 5-9,99%
Start: 28.12.2007

FODBOLDALLIANCEN AC HORSENS A/S
Ejerandel: 5-9,99%
Stemmeandel: 5-9,99%
Start: 28.06.2018

LWS ApS
Ejerandel: 5-9,99%
Stemmeandel: 5-9,99%
Start: 30.09.2016

Omsætning

I årene 2010, 2014-2016 er Horsens i 1.division, og så falder omsætningen. Klubben har ikke oplyst hvor indtægterne kommer fra i deres seneste regnskab.

Kurven viser godt den rejse klubben har taget økonomisk fra amatørtiderne til i dag.

blog horsens omsætning 2019v2

Årets resultat

Set over de seneste 10 regnskaber har Horsens næsten balance, de kommer samlet ud med et minus på 2,2 mio over 10 år.

De seneste fem regnskaber har givet et samlet overskud på 2,4 mio og kun det seneste regnskab var med røde tal.

 

blog horsens årets resultat 2019

Personaleomkostninger

Horsens er på det højeste niveau med det seneste regnskab. Posten personaleomkostninger dækker alle ansatte i klubben.

blog horsens personaleomk 2019

Ansatte

Horsens er på det højeste antal ansatte, men der er færre kontraktspillere end tidligere. Det store spørgsmål for klubben er om de kan fastholde samme antal ansatte, hvis indtægerne går ned som følge af covid19.

blog horsens antal ansatte 2019

Løn i procent af omsætning

Jo højere andel en klub ligger på, jo minde luft er der i klubben til andre tiltag.

Som sådan er det ikke et problem at en klub bruger flere penge end klubben har, da det kan være i en strategi om at opnå et mål.

Problemet kommer hvis klubben ikke har ‘sparet’ op til dette, eller hvis den fortsætter, så kræver det en ejerkreds der kan dække underskuddet.

UEFAs anbefaling i forhold til Financial Fair Play er at en klub skal ligge på max 70%.

blog horsens løn%omsætning

 

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde der kan ligge på klubben.

blog horsens gæld i alt 2019

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og Likvide beholdninger

blog horsens aktiver 2019

Gæld i forhold til aktiver

Dette er et interessant område, er gælden større end aktiverne i klubben, er det ikke positivt, både i dagligdagen, samt hvis der tænkes på salg af en klub.

Nu kan gæld være noget klubben har investeret i som er et aktiv, og over tid vil det blive en gevinst.

blog horsens gæld%aktiver 2019

Gæld i forhold til omsætning

Dette er ligeledes interessant, for hvis en klub har en stor gæld, og omsætningen er markant mindre end gælden. Så er det vanskeligt på den korte bane at se klubben køre med et stort nok overskud, der gør at gælden bliver nedbragt.

blog horsens gæld%omsætning 2019

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

blog horsens soliditetsgrad 2019

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Likvide midler udgør 4,7 mio af egenkapitalen.

blog horsens egenkapital horsens

Transferettigheder

En klub kan opgøre transferrettighederne, eller det som også hedder immaterielle rettigheder forskelligt. Som udgangspunkt skal det forstås som den værdi klubben har lagt ind i truppen.

Et eksempel, købes en spiller til 3 mill på en treårig kontrakt, vil den immaterielle værdi fra starte være 3 mill, og efter et år falde til 2 mill.

Men mange forhold kan spille ind.

blog horsens transferrettigheder 2019

Tilskuerudvikling

Blog horsens tilskuersnit 2019

Sociale medier

Horsens er størst på facebook, men trenden er at instagram er der væksten er størst.

blog horsens sociale medier

Overskudsgrad

Overskudsgrad et tal for en virksomheds indtjeningsevne og angiver, hvor meget af virksomhedens omsætning der reelt bliver til overskud. Det anses som et af en virksomheds finansielle nøgletal.

Overskudsgraden kaldes også EBIT-marginen (hvor EBIT er “Earnings before interest and tax”).

Overskudsgraden beregnes som overskud før renter og skat divideret med omsætning. Overskudsgraden anses som en af tallene for rentabilitet i lighed med afkastningsgraden.

blog horsens overskudsgrad 2019

Afkastningsgrad

Afkastningsgraden (engelsk: Return on Assets; forkortelsen ROA anvendes også på dansk) er et regnskabsmæssigt og finansielt nøgletal, som viser en virksomheds evne til at skabe overskud i forhold til, hvor mange penge der er bundet i forskellige aktiver.

Afkastningsgrad = Resultat af primær drift / Gns. aktiver

Overskuddet beregnes dermed før renteudgifter. Det skyldes, at virksomhedens finansieringsstruktur ikke bør påvirke beregningen, der blot skal afspejle virksomhedens effektivitet.

Afkastningsgraden er et centralt nøgletal i regnskabsanalyse. Det er velegnet til at sammenligne meget forskellige virksomheder, idet det er uafhængigt af virksomhedernes mission, størrelse (omsætning) og som nævnt finansieringsstrukturen.

blog horsens afkastningsgrad 2019

Kilde: Klubbens regnskaber