Regnskabet slutter 31. december 2020, det vil sige at der er 9 måneder med covid19, der har påvirket regnskabet.

For FC København er det en kedelig historisk rekord med det største underskud i dansk fodbolds historie, da FC København i seneste regnskab havde et underskud på 288 mio på deres fodboldsegment.

Men, for FC København er der to andre segmenter, nemlig Lalandia og kontorejendomme, og de bidrager positivt til resultatet, således at årets resultat for alle tre segmenter ender på et minus på 229,4 mio, og dermed har Brøndby stadig den rekord, afhængig af hvordan det største resultat opgøres.

FC København har været ramt på specielt fodboldsegmentet, hvor omsætningen er mere end halveret fra 307 mio til 148 mio, mens omkostningerne blot er faldet med 7 mio.

For FC København, så er der nok grund til bekymring, men over tid har koncernen tjent penge, og med udvidelsen fra at have Lalandia to steder, bliver der udvidet til fire steder. Det burde på sigt øge koncernens indtjening. I 2021 er Lalandia i Søndervig klar med ejendomme, mens vandland mm. er klar 2022. Den svenske udvidelse i Motala er stadig på tegnebrædtet.

I 2019, der havde FC København et overskud på driften af Lalandia på 86,3 mio, med udvidelsen så må det forventes at der kommer en forøgelse af overskuddet.

Ses der på på de økonomiske tal for de tre segmenter for de to seneste regnskaber, så viser det at specielt fodboldsegmentet er ramt økonomisk, mens de øvrige segmenter har klaret det (ved hjælp at coronastøtteordninger ligeså).

Omsætning (mio)20202019
Fodbold segment148307
Lalandia346476
Kontoerejendomme46,951,7
540,9834,7

Så for FC København er det et øv regnskab, men når covid19 er slut og hverdagen vender retur til mere normale tilstande, så vil koncernen igen øge indtjening på Lalandia og udlejning af kontorejendomme.

Med til historien er det at FC København har øget markant på personaleomkostningerne hvor klubben er den første klub der runder 200 millioner på denne post, da klubben er gået fra 189,1 mio til 217 mio.

Det er en markant øgning og dermed sigter FC København igen mod at være nummer 1 i Danmark, og dermed have sigte mod Europæisk succes (=økonomisk succes).

En vigtig pind i den økonomiske genopretning af koncernen er gælden, for indenfor de næste 1-3 år, står 589 mio til at skulle forfalde. Lån kan altid forhandles, og koncernen har nok store gældsposter til kreditinstitutter, men det er også til en lav rente. En udfordring vil være hvis de lån der er med variable renter stiger markant, så vil renterne stige.

OmrådeNote
TV pengeDer er to indtægtsmuligheder, TV penge fra Superligaen, samt fra europæiske kampe.
SponsorindtægterCorona har været hård ved FC København og indtægterne er gået fra 86,6 mio til 47,8 mio!
EntreindtægterDet er ikke på matchday indtægter en klub har sine største indtægter samlet set, om end FC København med en trofast fanskare har gode indtægter. Corona gør dog markant nedgang her
Præmiepenge EuropaKan en klub komme med i specielt Europæisk gruppespil er der i Europa League 20-25 mio at hente i præmiepenge og i Champions League 115 mio for at komme med i gruppespil, så kommer bonus for point og hvis holdet går videre.
SpillersalgFor FC København er spillersalg en vigtig del af forretningen

Opmærksomhedspunkter

RødUnderskud seneste regnskab 229 mio (2019 var overskud på 52,2 mio)
Seneste tre regnskaber har FC København tabt 344,9 mio (svarer til 315.000 om dagen)
Markant nedgang i omsætning (årsag corona) fra 842 mio til 552 mio for hele koncernen
Markant nedgang i omsætning (årsag corona) fra 307 mio til 148 mio for fodbold segmentet
Lønandelen af omsætning er meget høj (årsag corona) 147% (UEFAs anbefaling er 70%)
Sponsorindtægter faldet med næsten 40 mio (fra 86,6 til 47,8)
Har gæld på 589 mio der forfalder om 1-3 år (fra 156 mio)
GulGælden er steget fra 1,8 mia til 2,2 mia
Egenkapital faldet til 652 mio (fra 846 mio)
GrønAktiver er steget med med 198 mio (til 2,8 mia)
Soliditet er fornuftig (23)
Gæld er fornuftig i forhold til aktiver (77%)
Salg af merchandise er steget med 9,2 mio (til 26,8 mio)
Største spillerbudget i klubbens historie (215 mio)

Dette indlæg kan frit bruges af andre medier så længe der linkes og skribenten krediteres

Fanvenligt regnskab

Det er vigtigt at påpege, at klubben lever op til det de skal og oplyser det de skal. Men for en fan af klubben, så er nedenstående noget der har betydning for fans.

Der er stor forståelse for at klubber ikke ønsker at oplyse nogle af nedenstående af konkurrencemæssige hensyn. Men der er klubber, som faktisk oplyser alt på de 8 punkter!

FC København er en af klubberne med det mest fanvenlige regnskab.

OmrådeOpfyldtNote
Regnskab/årsrapport findes på klubbens hjemmesidejaTidligere regnskaber ligger ligeså
Omsætning er oplystja
Indtægter defineret på de primære områderja
Agentsalærnej
Informationer om omkostninger på gældjaEr udspecificeret med info om renter
Videresalgsklausulernej
Honorar bestyrelseja
SpillersalgjaSamlet sum oplyst

Ejerforhold

Omsætning

Omsætningen herunder viser for hele koncernen og for selve fodboldsegmentet. En væsentlig årsag til nedgang i omsætning skyldes frasalg af fitnesssegment.

Herunder selve omsætningen for fodboldsegmentet i koncernen. Sæsoner med gruppespil i Champions League ses tydeligt.

Årets resultat

FC København har siden år 2000 samlet set tjent penge, selvom seneste underskud på 228 mio gør et indhug, så har FC København for perioden 2000-2020 et samlet overskud på 46 mio. Et resultat som det seneste har klubben ikke råd til

Seneste 10 år24,2 mio
Seneste 5 år-237,7 mio
Seneste 3 år-344,9 mio

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben fra spillertrup, ledelse, administration mm.

Spillerbudget

Dette er lønsum spillertrup + afskrivninger spillertrup. Lønsummen for spillertrup er ikke oplyst og er derfor et estimat baseret på de oplysninger der er i regnskab i forhold til antal kontraktansatte mm.

Antal ansatte

Dette dækker over alle ansatte i klubben.

Løn i procent af omsætning

Jo højere andel en klub ligger på, jo minde luft er der i klubben til andre tiltag.

Som sådan er det ikke et problem at en klub bruger flere penge end klubben har, da det kan være i en strategi om at opnå et mål.

Problemet kommer hvis klubben ikke har ‘sparet’ op til dette, eller hvis den fortsætter, så kræver det en ejerkreds der kan dække underskuddet.

UEFAs anbefaling i forhold til Financial Fair Play er at en klub skal ligge på max 70%.

Løn spillertrup i gennemsnit

Hvad er den samlede lønsum til spillertruppen. Dette er ikke oplyst specifikt i regnskabet og derfor et estimat.

Powerindex

Dette er et udtryk for hvor FC København personaleomkostninger holdes op mod den klub det enkelte år, der har det største budget.

Ikke alle klubber har afleveret deres 2020 regnskab, derfor er dette ikke med.

Gennemsnitsalder spillertrup

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde der kan ligge på klubben.

Den rentebærende gæld er på 1,4 mia. (rentesatser er fra 0,7% til 2,4%)

ForfalderStørrelse
0-1 år84,3 mio
1-3 år589,4 mio
3-5 år 171,5 mio
> 5 år626,2 mio
Total rentebærende gæld1471 mio

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og Likvide beholdninger

Gæld i forhold til aktiver

Dette er et interessant område, er gælden større end aktiverne i klubben, er det ikke positivt, både i dagligdagen, samt hvis der tænkes på salg af en klub.

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Spillersalg og køb

Bliver en spiller købt eller solgt for 18 mio på en treårig kontrakt, så kan det være en aftale hvor betalinger sker i rater, således at de 18 mio ikke optræder i regnskabet, men 6 mio spredt over 3 regnskaber. Nedenstående er således en oversigt over transferbeløb der kommer ind og ud det enkelte regnskab

Samlet set over perioden har FC København ikke overskud på denne post.

Transferrettigheder spillertrup

En klub kan opgøre transferrettighederne, eller det som også hedder immaterielle rettigheder forskelligt. Som udgangspunkt skal det forstås som den værdi klubben har lagt ind i truppen.

Et eksempel, købes en spiller til 3 mill på en treårig kontrakt, vil den immaterielle værdi fra starte være 3 mill, og efter et år falde til 2 mill.

Kommer en spiller fra klubbens akademi, vil transferrettighed være 0.

Agentsalær

Før 2015 er dette ikke oplyst

Tilskuerudvikling

Tallet for 2020 er påvirket af covid19.

Overskudsgrad

Overskudsgrad et tal for en virksomheds indtjeningsevne og angiver, hvor meget af virksomhedens omsætning der reelt bliver til overskud. Det anses som et af en virksomheds finansielle nøgletal. Overskudsgraden kaldes også EBIT-marginen (hvor EBIT er “Earnings before interest and tax”).

Overskudsgraden beregnes som overskud før renter og skat divideret med omsætning. Overskudsgraden anses som en af tallene for rentabilitet i lighed med afkastningsgraden.

Afkastningsgrad

Afkastningsgraden (engelsk: Return on Assets; forkortelsen ROA anvendes også på dansk) er et regnskabsmæssigt og finansielt nøgletal, som viser en virksomheds evne til at skabe overskud i forhold til, hvor mange penge der er bundet i forskellige aktiver.

Afkastningsgrad = Resultat af primær drift / Gns. aktiver

Overskuddet beregnes dermed før renteudgifter. Det skyldes, at virksomhedens finansieringsstruktur ikke bør påvirke beregningen, der blot skal afspejle virksomhedens effektivitet.

Afkastningsgraden er et centralt nøgletal i regnskabsanalyse. Det er velegnet til at sammenligne meget forskellige virksomheder, idet det er uafhængigt af virksomhedernes mission, størrelse (omsætning) og som nævnt finansieringsstrukturen.

Klubværdi

Hvert år kommer Deloittes money league, hvor de opgør værdien af de største klubber i verden.

Deres metode er ikke kendt, men Markham Multivariate Model er en model der rammer meget tæt på det som Deloitte kommer frem til. Læs om model her.

Som det ses er værdien på FC København negativ, og det skal ses i lyset af et stort underskud og de økonomiske problemer corona har givet. det er derfor et øjebliksbillede. Men hvis FC København stod til at tabe så mange penge hvert år, så er det klart at værdien på en klub er lav!

Nu forventes det at klubben igen kommer med sorte tal, og så vil prisen ændre sig markant.

Ses der på et glidende gennemsnit over tre regnskaber, er prisen for FC København cirka 1 milliard.

Benchmark med øvrige klubber

Der skal gøres opmærksom på at ikke alle klubber har afleveret deres regnskab for 2020, så sammenligning giver nogle usikkerheder på den måde.

Der er medtaget regnskaber fra
2020: Brøndby, FC København, FC Midtjylland, AGF, AaB, Randers og SønderjydskE
2019: FC Nordsjælland, OB, Vejle, Horsens og Lyngby, som alle kommer med deres regnskaber i foråret.

Årets resultat tre seneste regnskaber

Klubber kan sagtens have underskud det enkelte år, derfor er det interessant at se over tid.

Spillerbudget

Dette dækker over hvor stor lønsummen er til spillertruppen samt afskrivninger på denne.

Superligaen kan deles op i tre segmenter

Top3: FCK, FCM og Brøndby
Midtefeltet: FCN, AGF, AaB, OB
Skal kigge sig over skulderen; Vejle, Randers, Horsens, SønderjydskE og Lyngby

Antal ansatte

OB har ikke oplyst antal ansatte i deres fodboldsegment, men det samlede antal ansatte i deres koncern og de står derfor med nul herunder.

Årsløn spillertrup gennemsnit

Dette er et estimat med afsæt i de oplysninger der er i regnskabet.

Lønandel af omsætning

UEFA’s anbefaling er at en klub ikke ligger over 70%.

Gæld i forhold til aktiver

FC Købehavn har den største gæld, men det som er interessant at se på, er i forhold til klubbens aktiver (værdier). Hvis gælden overstiger aktiverne kan det være en udfordring.

Klubværdi (alle segmeter)

Metoden der benyttes er Markham multivariate model, hvor en række forskellige parameter er brugt. Med corona bliver klubber hårdt ramt, specielt de som har et regnskab der følger kalenderåret, i det de klubber har 9 måneder med corona.

FC København er i et historisk lavpunkt, årsagen skal ses i lyset af et historisk dårligt regnskab, for FCK var året før 2,5 mia værd! Når klubben kommer over på den anden side af coronakrisen, så burde FCK igen være Superligaens dyreste klub.

Sociale medier

Jo støre eksponering, jo bedre mulighed for at øge din sponsorindtjening.

Kilde: FC Københavns regnskaber samt øvrige klubbers seneste regnskab.

NoteDer er nogle usikkerheder i sammenligningen på tværs af regnskaber, i det nogle regnskaber løber fra sommer til sommer og andre følger kalenderåret. Dermed vil de regnskaber der følger kalenderåret have et regnskab med 9 måneder, mens de klubber der har et regnskab der går fra sommer til sommer har 3 måneder med corona.

Advertisement