OB har flere ben i forretningen, som giver mulighed for at sikre økonomien i fodbolddelen.

Koncernen spænder over fem segmenter, der er ikke selvstændig oplysninger om de enkelte segmenter omend de i regnskabet er muligt at finde enkelte oplysninger.

Kai Thor: 
Har med catering at gøre

Event:
Afholder messer, konferencer og events og har et overskud i million størrelse

LiveCulture:
Afholder musik og standup, og har overskud på bundlinjen efter tre år med røde tal. Før skat var overskud på 1.3 mio.

Hoteldrift:
Hotel Odeon og og Hotel Odense

OB:
Selve fodbolddelen

Skal regnskabet opgøres i rød, gul og grønne opmærksomhedspunkter, så giver det følgende oversigt.

Rød Koncernen har nogle brancher der kan blive meget påvirket af covid19
Gul Rentebærende gæld er steget med 9 mio til 122,4 mio. Renteudgifter og omkostninger andrager 11 mio om året

OB forventer en 5.plads og deraf følgende indtægter, perioden 2012-2018 gav placeringer fra 7-10

Grøn Koncernens samlede omsætning er steget med 43,8 mio

Overskud for første gang siden 2008

Sponsorindtægter øget med 4,9 mio

Udfordring:

Den hedder Covid19, og koncernen har ikke meldt ud hvad det kan betyde økonomisk.

Med segmenter i underholdningsindustrien, bliver OB presset da der under regeringens påbud ikke vil være messer, koncerter eller fodbold i en periode, og OB må forvente en markant nedgang i omsætningen. Ligeså er hotelbranchen ramt så OB må næste regnskab med røde tal.

Transfersalg og videresalg er et område andre klubber med succes har tjent gode penge på, og OB har da også kalkuleret med spillersalg på 10 mio, men det kan blive udfordret.

OB har ambitioner om at nå Europæisk en gang hvert femte år, her er der mulighed for at hente penge, specielt hvis OB når gruppespillet i Europa League som udløser cirka 22 mio sammen med de præmiepenge der er undervejs.

Der er mange usikkerhedsfaktorer til det kommende år, desværre OB ser det ikke ud til at OB har fundet en forretningsmodel, der giver overskud og som vil gavne fodbolddelen, omend det seneste regnskab var i den rigtige retning.

På sigt, burde OB bygge på i deres økonomi, og dermed have en økonomi der vil kunne gøre dem en udfordrer til top 4, men det forudsætter at de øvrige segmenter giver markant større overskud end i dag.

Ejerforhold

Niels Thorborg ejer 97,7% af klubben

Omsætning

Nedenfor er angivet omsætningen for selve fodbolddelen og hele koncernen.

Indtægterne i fodboldsegmentet fordeler sig som blandt andet:

Entre og TV: 25,1 mio (2018: 16,7 mio)
Sponsorindtægter: 39,3 mio (2018: 34,3 mio)

blog OB omsætning fodbold 2019

blog on omsætning koncern 2019

Årets resultat

Her er der tale om årets resultat for hele koncernen,  over tid har OB tabt:

Seneste 10 år: -193 mio
Seneste 5 år: -72,2 mio
Seneste 3 år: 53,5 mio

OB har ikke fundet en forretningsmodel der giver balance i driften over tid. Klubben har tabt mange penge de seneste ti år, hvilket ikke er et problem, hvis der i ejerkredsen er velvillighed til at komme ny kapital i klubben.

Nu skal en klub ikke nødvendigvis køre med overskud, omend det gør en klub mere stærk og mindre sårbar.

Personaleomkostninger

Dette ville dække over alle ansatte i fodboldsegmentet fra trænere, ledelse, administration og spillere.

I selve koncernregnskabet findes den samlede udgift på tværs af de fem segmenter men ikke specifikt for OB.

Derfor er nedenstående et estimat, baseret på at sætte den post til 70% af klubbens omsætning for fodboldsegmentet. Dette giver ikke det retvisende billede, men en indikation af hvilket leje OB ligger i.

OB er næppe gået fra 40 til 60 mio det seneste år, men gennemsnit for perioden er 50,1 mio, hvilket er lidt mindre end AaB som er sammenlignelige og nok mere det niveau OB ligger på.

blog OB personaleomk 2019

Løn i procent af omsætning

Jo højere andel en klub ligger på, jo minde luft er der i klubben til andre tiltag.

Som sådan er det ikke et problem at en klub bruger flere penge end klubben har, da det kan være i en strategi om at opnå et mål.

Problemet kommer hvis klubben ikke har ‘sparet’ op til dette, eller hvis den fortsætter, så kræver det en ejerkreds der kan dække underskuddet.

UEFAs anbefaling i forhold til Financial Fair Play er at en klub skal ligge på max 70%.

Da OB ikke har oplyst deres præcise lønsum for fodboldsegmentet, er det ikke muligt at give et bud for dette.

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde der kan ligge på klubben.

Ligeså, hvem er det som klubben har gæld til, er det en ejerkreds, som kan være mere lempelig med renter på en gæld og som kan konverte gæld om til aktier, eller er det banker og realkredit.

Gælden herunder er for hele koncernen.

Rentebærende gæld er steget med 9 mio til 122,4 mio. Renteudgifter og omkostninger andrager 11 mio om året.

blog ob gæld 2019

De store gældsposter er fordelt således:

Post 1.000kr
Prioritetsgæld 86.663
Langfristet bankgæld 5.914
Ansvarlig kapital 35.000
Bankgæld 28.164

Ansvarlig kapital betyder at långiver i tilfælde af virksomhedens opløsning påtager sig at vente med at få sit tilgodehavende, indtil alle andre kreditorer har fået deres.

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og Likvide beholdninger

Aktiver viser hvilken værdi der er i klubben.

blog ob aktiver 2019

Gæld i forhold til aktiver

I nedenstående er det koncernens gæld i forhold til aktiver.

Overstiger gælden aktiverne (over 100) er det ikke sundt, omvendt skal det medtages at gæld kan skyldes at en klub har investeret i segmenter der giver indtægter, der vil afdrage gælden og over tid være en god forretning.

blog ob gæld%aktiver

Gæld i forhold til omsætning

Hvis gælden overstiger omsætningen i klubben, kan det være vanskeligt at se at en klub på sigt kan afdrage gælden.

blog ob gæld%omsætning 2019

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Soliditetsgraden er taget med afsæt i koncernens økonomi.

blog ob soliditetsgrad 2019

Transferettigheder

En klub kan opgøre transferrettighederne, eller det som også hedder immaterielle rettigheder forskelligt. Som udgangspunkt skal det forstås som den værdi klubben har lagt ind i truppen.

Et eksempel, købes en spiller til 3 mill på en treårig kontrakt, vil den immaterielle værdi fra starte være 3 mill, og efter et år falde til 2 mill.

Men mange forhold kan spille ind i forhold til hvordan den enkelte klub opgør dette.

blog ob transferrettigheder 2019

Tilskuersnit hjemmebane

Bemærk at tallene for denne sæson ikke er medregnet da sæsonen stadig er i gang. Her er snit foreløbig på knap 7.116 på hjemmebanen, hvilket er en smule over sidste sæson.

blog ob tilskuersnit hjemmebane

Overskudsgrad

Overskudsgrad et tal for en virksomheds indtjeningsevne og angiver, hvor meget af virksomhedens omsætning der reelt bliver til overskud. Det anses som et af en virksomheds finansielle nøgletal.

Overskudsgraden kaldes også EBIT-marginen (hvor EBIT er “Earnings before interest and tax”).

Overskudsgraden beregnes som overskud før renter og skat divideret med omsætning. Overskudsgraden anses som en af tallene for rentabilitet i lighed med afkastningsgraden.

blog ob overskudsgrad 2019

Sammenligning med andre fodboldklubber:

Omsætning

OB er rangeret som nummer 6, mens har ambitionen om at være top 5 klub. Så skal omsætningen løftes, eller der kan komme indtægter fra andre segmenter til fodboldsegmentet.

blog omsætning 2019 og 2018

Personaleomkostninger

OBs personaleomkostninger fremgår ikke, og er derfor et estimat, og OB ligger nok nærmere de 50 mio end de 60 mio.

Ambitionen hos klubben er top 5, det vil betyde at OB skal investere her, hvis de skal matche klubberne på det niveau.

blog personaleomk sammenlign 2019

Løn i % af omsætning

Jo ‘mindre’ klubben er, jo højere ligger en klub ofte på dette parameter.

blog løn%omsætning 2019

Sociale medier

blog superliga samlet some 2019

Soliditet

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Først dem der ligger over 0

blog soliditet 2019 1

Så de klubber der ligger under 0

blog soliditet 2019 2

Kilde: Klubbernes regnskaber fra perioden.

Usikkerhed: Ikke alle klubber oplyser alle oplysninger. Derfor er lavet nogle beregnings- modeller for at give et kvalificeret estimat.

 

Advertisement