Dansk Floorball Union har meldt det nye budskab om hvad målsætningen er for fremtiden, og det er floorball for alle. Jeg glæder mig rigtig meget til at se hvad der skal ske, og skal der lidt inspiration, så vil jeg foreslå følgende, men når du nu læser det igennem, vil du nok undre dig over formuleringer samt nogle fakta. Men se sandheden er at dette er et uddrag af et længere dokument, hvor jeg har taget elementer ud.

Hele indholdet blev i sin tid (6-7 år siden) forelagt diverse formænd for DaFU, men tingene blev aldrig rigtig implementeret og sat i system, således at det er DaFU der stod bag dette og mente dette.

I stedet blev det breddeudvalget der arbejdede på det, hvilket jo som sådan er fint nok. Men skal DaFU virkelig rykke, skal ALLE bakke op og trække i samme retning og være ENIGE om handlingsplanerne.

Det oplevede jeg ikke en eneste gang i de 7 år jeg var i DaFU, desværre, men ok jeg oplevede også 5 formænd i den periode, og siden er en ny kommet til.

Men lad det gerne tjene som et input, og selvsagt, dette er blot mine bud på på områder, der er sikkert andre inputs der er værd at nævne.

Overordnet formål
Det overordnede mål for breddeudvalget er at skabe udvikling på alle områder i Dansk Floorball. Vi ønsker at skabe mulighed for at mange kan spille floorball på det niveau de ønsker på.
# Det skal være så enkelt som muligt at starte og drive klubber.
# Vi ønsker at være med til at have et miljø hvor mange tager ansvar og bidrager til udviklingen.
# Gøre floorball mere kendt og anerkendt i Danmark
# Skabe mulighed for at hjælpe klubber til at udvikle en god organisation
# At alle kommuner i Danmark har en floorballklub. 

Klubber:
Mål: Første mål er 100 klubber i 2007, men at have tilgang på mindst 10 nye klubber om året. At der bliver 5 nye klubber om året, som har tilmeldt hold i dame/herrer og tilsvarende i ungdom. At have 150 klubber i 2011.

Status: 94 klubber.

Motivation: Ved at få etableret flere klubber, bliver der kortere og kortere afstand mellem klubberne og det bliver et bedre tilbud til klubberne.

Handlingsplan: Alle nye klubber kan starte med at være medlemmer af DaFU gratis ved at være B-medlemmer. Det skal være enkelt at starte en klub op, derfor har vi opstartsmateriale og standardvedtægter klubberne kan benytte.

Alle klubber med kun ungdomshold er fritaget fra dommeropgaver, og alle nye klubber har ingen dommeropgaver de to første sæsoner de er A-medlemmer.

Vi vil gerne have en række lokale ’hjælpere’ rundt om i Danmark der hjælper os med at finde nye klubber og tager kontakt til flerstrengede foreninger med henblik på at starte floorball op. Vi vil gerne belønne hver klub en lokal hjælper skaffer DaFU med kr.1000,-

Vi vil gerne tilbyde alle klubber at deltage enten i DIF’s godt Idrætsmiljø for børn og unge, hver klub der deltager vil modtage kr.6000,-

Vi vil gerne tilbyde klubberne at starte et klubudviklingsforløb op. Det vil køre over et år og består af tre træf sammen med breddekonsulenten. Fokus er organisationsudvikling med overskriften hvor vil vi gerne være om 5 år!

Det er vigtigt at vi har klubber hvor der er fokus på organisation. Skal vi udvikle os, skal klubberne være rustede til at have fokus på flere aspekter end kun det sportslige. Det vigtige bliver at udvikle klubben rent organisatorisk, frem for resultatmæssigt. Skal vi løfte sporten, kræver det større klubber, dermed opnås synlighed. Men større klubber stiller krav, derfor skal vi have fokus på organisationsudvikling. Dette er en af grundene til at vi gerne vil have klubber i gang med klubudviklingsforløb, for at tage det første skridt i den retning.

Vi vil gerne at etablerede klubber hjælper nye klubber i gang, og vi giver kr.5000,- til en klub der ønsker at hjælpe dette. Fordelen er at den etablerede klub har den viden som den nye klub kan gøre brug af. For den etablerede klub betyder det en klub mere i nærområdet med de fordele det giver.

Træner uddannelse:
Mål
: At kunne tilbyde en uddannelse der er brugbar for klubberne og med danske instruktører. Vi ønsker at 2 % af alle udøvere hvert år deltager på et trænerkursus.

Vi vil i løbet af sæsonen holde nogle temadage, målet er 3 om året placeret centralt geografisk.

Status: 1 % af alle medlemmer deltager

Motivation: Gennem uddannelse skabes viden, og ved at deltage kommer der vidensdeling mellem deltagerne, som igen skaber de netværk som er vigtige i udviklingen af vores sport. Ved at have danske instruktører bevarer vi den viden der er i Danmark samt at vi udvikler de danske instruktører.

Handlingsplan: Kurserne skal udbydes efter sommerferien og indbydelser skal sendes ud til klubberne i juni måned. Kurserne skal afholdes et geografisk centralt sted.

Alle klubber der tilmelder et ungdomshold til holdturneringen for første gang bliver tilbudt to gratis kurser. Ligeså vil vi hvert år trække lod blandt alle klubberne om 10×2 pladser på trænerkurserne.

Turnering:
Mål
: At have en turnering hvor der er relativ kort køreafstand mellem klubberne. At der er mulighed for at spille floorball i hele Danmark. Vi ønsker gerne at der i de laveste rækker gøres hvad der kan for at være fleksible.

Motivation: Turneringen er på mange områder det vigtigste i Dansk Floorball Union. Derfor skal vi have en attraktiv holdturnering, som alle synes er interessant at deltage i. For ungdom ønsker vi at rækkerne U7-U11 afholdes som lokale stævner og spilles som 3mandsfloorball. 3mandsfloorball skaber langt mere teknisk udvikling for den enkelte, da der er langt flere skud, pasninger og driblinger pr. spiller i forhold til traditionel floorball. Ved at afvikle som stævneform, sikrer vi at alle får spilletid, frem for at en træner går ind og topper holdet for at vinde. Ved ikke at have en traditionel turnering, er der heller ikke nogen endelig vinder, og dermed ikke noget incitament til at skulle toppe holdene.

Vi tror på at vi skal fastholde så mange som muligt i floorball, det sker ved at sikre at ALLE får lige meget spilletid. Huske det er sjældent de som er bedst i ungdom, der bliver de bedste som senior. Derfor skal vi fastholde så mange unge som muligt, i stedet for at skræmme dem væk med resultatorienteret floorball.

Har du 10-12 spillere på et træningshold, skal der være plads til alle, det er ikke alle der bliver dygtige spillere, men en del vil blive klubbens nye trænere, ledere og dommere, men kun hvis de føler at klubben har gjort noget for dem så sats bredt.

Vi vil gerne henstille til at klubber der tilmelder flere hold til et stævne, prøver at lave holdene lige stærke. Det gør de gode skal arbejde mere og dermed bliver bedre og det gør at de nye, ved at spille med ’bedre’ spillere får en god oplevelse og dermed udvikles hurtigere og ved at føle sig velkommen også fastholdes i klubben.

Vi ønsker at der i U13-U17, gælder at kommer det ene hold foran med 5 mål, skal de spille med en spiller mindre indtil forskellen er 3 mål. Kommer holdet foran med 9 mål, skal yderligere en spillere tages ud og der spilles 3 mod 5. Spilleren indtræder når forskellen er 7 mål. Dette for at skabe en langt mere lige kamp mellem to hold, dette udvikler begge hold langt mere.

Vi ønsker at der for U7-U15 hvert år afvikles et landsstævne i slutningen af sæsonen hvor alle hold kan deltage.

Vi ønsker kun at der for U17-U19 spiller om det danske mesterskab.

Grunden er at vi ikke ønsker at skabe et miljø hvor det er resultatet der er vigtigt. Vi vil hellere have et miljø hvor resultatet er sekundært, men hvor der sættes fokus på udvikling

Handlingsplan:
Gennem turneringsreglementet at ovenstående gældende.

At belønne alle klubber der afholder et stævne for U7-U11 med kr.1500,- for at fremme at der kommer flere stævner.

At gennem hjemmesiden opfordre til ovenstående ungdomspolitik

At belønne alle klubber der afholder et 3mandsfloorball for senior med kr.1000,-

At belønne klubber der afholder et GP stævne med kr.1000,-

Ungdom
Mål
: At 60 % af floorballs medlemmer er under 18 år

Status: 35 %

Motivation: Jo tidligere vi kan få børn til at spille floorball, jo dygtigere vil de blive. Men vi skal ligeledes kunne fastholde de børn der spiller, så vi ikke mister dem. Børn skal derfor spille floorball hvor det er på børns præmisser det foregår. Vi skal ikke lave de fejl man ser i andre idrætsgrene, hvor børnene bliver skræmt væk fra sporten af elitefikserede ledere. Børn skal have lov at lege og udvikle sig og det i rammer hvor det er tilladt at fejle. Det er som ungdomsspillere at teknikken skabes, derfor skal vi opfordre til offensivt og udfordrende spil, det vil koste point i kampe, men får spillerne ikke lov at prøve at udfordre som ungdom, så lærer de det aldrig, men da det først er som senior at spillerne skal vise deres værd, så hellere satse udvikling som ungdom

Mottoet for alle burde være, ens førstehold skal gerne vinde, ungdomshold skal udvikle, vinder de er det fint, men det er andre ting der gælder.

De fleste spillere der bliver gode som seniorer, det er sjældent dem der er bedst som ungdom.

Breddepuljen
Mål
: At kunne støtte klubberne med tilskud til aktiviteter. At der er 80.000 i puljen

Motivation: Hvis økonomisk støtte kan iværksætte aktiviteter, så er det bare at komme i gang med at støtte klubberne. Jo mere aktivitet der kan ske ude i klubberne, jo bedre

Handlingsplan: Løbende oplyse hvilke klubber der får støtte og have info liggende på hjemmesiden

Piger/kvinder
Mål
: At få en holdturnering op og stå for piger, at antallet af kvindelige udøvere skal udgøre 30 % af medlemstallet.

Status: 19 %

Motivation: Det er vigtigt at få pigesiden med, har vi ikke noget tilbud til dameungdom, så vil vi ikke få de spillere til klubberne der er ønskeligt. Jo tidligere vi kan få pigerne ind, jo bedre. For klubberne der gerne vil være ’hele’ klubber er det vigtigt at også kunne tilbyde floorball for dame ungdom

Handlingsplan: Tilbyde Jamboree mindst 4 gange om året (2 øst og vest) i samarbejde med klubberne. Til hver jamboree vil vi så vidt muligt gerne have en spiller med fra damelandsholdet.

Skoler

Mål: At kunne få så mange skoler som muligt til at have ordentligt floorballudstyr på skolerne, samt kunne opkvalificere lærernes floorballkundskab. Jo mere floorball synes på skolerne, jo bedre spin off vil det have på klubberne. Skolerne skal være en af vores fremmeste steder at synliggøre sporten.

Motivation: Ved at børn på skolen lærer sporten at kende, vil en dl søge mod klubberne. De fleste finder floorball sjovt, og kan vi give lærerne øvelser, så vil status for sporten stige, og jo mere floorball der bliver spillet, jo bedre.

Handlingsplan: Vi skal tilbyde så mange kommuner som muligt at afholde et 2-3 timers lærerkursus i praktisk floorball. Dette skal være gratis for at sikre så mange som muligt deltager.

I samarbejde med skolerne vil vi gerne starte skoleforløb op, og støtter de foreninger der gør dette med op til kr.3000,-

Starte skoleturnering op, hvor klubberne bruger det både som rekrutterings og synliggørelsesprojekt. I samarbejde med Dansk Skoleidræt udvikle konceptet på sigt. I samarbejde med DR B&U vise floorball fra et af stævnerne.

Seminarier
Mål
: At besøge mindst 4 seminarier om året og have et forløb med floorball

Status: 3 besøgt i 2006

Motivation: Kan vi lære underviserne på seminarierne at vores sport hedder floorball og ikke hockey er meget nået. Kan vi give dem øvelser og vise dem forskel på gode og dårlige stave er meget nået.

Handlingsplan: Alle seminarier kontaktes (nu for 3.år) med henblik på at aftale et besøg, som er gratis for seminariet.

Dommere
Mål
: At det skal være så enkelt som muligt at få uddannet dommere

Motivation: For nye klubber er dommertjansen den de har sværest ved at løfte, trods de er fritaget de to første år. Derfor skal vi i TÆT samarbejde med dommerudvalget finde en løsning på at gøre det så enkelt som muligt at tage en dommeruddannelse

Handlingsplan: Vi starter et E-learning op, så en del af dommeruddannelsen kan erhverves via nettet.

Netværksmøder
Mål
: At afholde 6 netværksmøder hvert år

Motivation: At klubberne mødes regionalt og snakker sammen om udvikling og hvordan man bedst kan bruge hinanden

Handlingsplan: Indbydelse udsendes til efterårsmøder efter uge 42.

Sommerlejr
Mål
: At have 2 sommerlejre over 4 dage i øst og vest for U15 og op.

Motivation: Vi skal kunne tilbyde vores ungdomsspillere at kunne komme på en lejr for at dygtiggøre sig, men også hvor det sociale er i højsædet. Alkohol er bandlyst på disse lejre.

Handlingsplan: BU vil søge klubber der har lyst til at påtage sig opgave og vi vil støtte økonomisk

Ungdomsprojektet
Mål
: At have så mange foreninger med ungdomsspillere inde over systemet

Motivation: At have et tilbud til spillerne ude i klubberne, så de kan komme og få træning af nogen af de bedre instruktører i Danmark. Den erfaring og viden de får deltagerne, tager de med hjem til klubberne, som dermed gerne skulle få en højnelse af træningen

Handlingsplan: 3 områder kører hver for sig, nordjylland, midtjylland og Fyn samt Sjælland. Man mødes til samlinger over året, der er egenbetaling for spillernes side.

Landsstævne:
Mål: At have 1/3 af alle ungdomsspillere med som deltagere

Motivation: Et afsluttende stævne, der gerne ligger sammen med DM finalerne for senior, er en perfekt måde at slutte sæsonen af med en god tur for holdet. Der spilles om alle placeringer, så alle får lige mange kampe. At placere DM finalerne for senior samtidigt gør at man får en god kulisse samt at de unge får set hvordan floorball også kan spilles af de allerbedste herhjemme. Den visuelle indlæring er vigtig.

Handlingsplan: Landsstævnet udliciteres og der er en hvidbog til arrangør. DaFU har et stævneprogram der følger med.