Efter at have haft udenlandske ejere med ambitioner, så er klubben igen tilbage på danske hænder, men Næstved har leveret det største underskud i klubbens historie på knap 7,5 mio.

Eventyret med de udenlandske ejere, holdt knapt to år, da Næstved blev solgt i januar 2019.

Nu er det ikke sådan at det er et voldsomt underskud, sammenlignet med andre klubber, men for Næstved er det højeste underskud i klubbens historie.

Det er værd at bemærke at regnskabet følger sidste sæson, det vil sige det er med indtægter fra 1.division, og her er TV pengene noget højere end 2.division, hvor Næstved spiller nu.

Så det udenlandske ejerskab, det er blevet et dyrt et for klubben der er står med en større gæld, en økonomi hvor der ikke kommer de indtægter ind i forhold til omkostningsniveauet.

For de nye ejere og fansene, er det at samle regningen op.

Snakken om regler i forhold til en dansk model for financial fairplay, kunne være noget for divisionsforeningen at drøfte.

På den måde kan klubber bedre sikres mod ejere, der efterlader en klub i ‘udfordrende økonomisk forfatning’.

Næstved har betalt en dyr pris med nedrykning, for set med de økonomiske briller, ville Næstved være en del af bundstriden i 1.division. i sidste sæson, her skulle de daværende ejere have tilført langt flere midler ind i klubben, nuvel med større underskud til følge!

Med udsigt til ikke at rykke op i denne sæson, og forventeligt et stort underskud i næste regnskab igen, så valgte ejerne nok at trække stikket, og lade lokale ejere overtage klubben igen.

Opmærksomhedspunkter

Advarselslamperne blinker i den grad, og de nye ejere har en opgave med at få vendt skuden, men mon ikke det nok skal lykkedes.

Men kommer en onkel og smider 10 mio, så er klubben godt kørende igen økonomisk, altså hvis en onkel ikke låner klubben pengene!

RødUnderskud på 17,5 mio
Underskud er større end klubbens omsætning
Lønandel af omsætning på 164% (UEFA anbefaler 70%)
Soliditet på bekymrende -104
Gælden overstiger aktiverne med 204%
Overskudsgrad på -134
Egenkapital på – 2,8 mio (seneste regnskab 800.000)
Gul
Grøn

Økonomisk karakterbog

Du kan læse om de syv parameter til slut i indlægget, men klubberne rangeres og får en rating fra A-E, hvor A er det bedste.

Næstved har en rating D- i deres 2020 regnskab

Udviklingen i klubbens regnskab i forhold til en økonomisk karakter: En karakter på D- er meget alvorligt.

Økonomisk karakterbog (A-E)
2015C
2016C
2017C-
2018
2019C-
2020D-

Klubbens kommentar i regnskabet

Der er samtidig vedtaget en omfattende omstruktureringsplan, der omfatter besparelser på lønninger og øvrige
udgifter. Det er ledelsens forventning, at disse initiativer er gennemført i løbet af januar 2021. Herudover er det
forventningen at styrke selskabs kapitalberedskab yderligere i løbet af 2021, ligesom det forventes at kunne
styrke indtægter fra sponsorater mv. På den baggrund udviser det godkendte budget for 2020/21 en
tilstrækkelig likviditet, hvormed årsrapporten aflægges under forudsætning om fortsat drift.
Ovenstående initiativer er ikke endeligt gennemført på nuværende tidspunkt, hvorfor der fortsat er væsentlig
usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften.

Fanvenligt regnskab

Det er vigtigt at påpege, at klubben lever op til det de skal og oplyser det de skal. Men for en fan af klubben, så er nedenstående noget der har betydning for fans.

Der er stor forståelse for at klubber ikke ønsker at oplyse nogle af nedenstående af konkurrencemæssige hensyn. Men der er klubber, som faktisk oplyser alt på de 8 punkter!

OmrådeOpfyldtNote
Regnskab/årsrapport findes på klubbens hjemmesidenej
Omsætning er oplystnej
Indtægter defineret på de primære områdernej
Agentsalær oplystnej
Informationer om omkostninger på gældjadog ikke rentesats
Videresalgsklausulernej
Honorar bestyrelsenej
Spillersalgnej

Ejerforhold

Kenneth Knudsen 15-20%
Peter Dam Nielsen 15-20%
BHS Holding 15-20%
Fensmark Fysioterapi 15-20%
Næstved Idrætsforening 15-20%
Ingvar Holding 15-20%

Omsætning

Klubben har ikke oplyst omsætning i alle regnskaber, og det er dermed et estimat baseret på

Omsætning = ((Personaleomkostninger / defineret % sats) x 100) + årets resultat)

Fra 1998-2002 og 2011-2020 er omsætning ikke oplyst

Årets resultat

Næstved har efter nogle udfordrende år økonomisk i perioden 2005-2010 egentlig haft godt styr på økonomien.

Det seneste regnskab koster dyrt, ellers havde Næstved i perioden 2011-2019 samlet set et lille overskud på 98.000, og dermed økonomisk fornuftigt drevet

Seneste 10 år-7,3 mio
Seneste 5 år-7,5 mio
Seneste 3 år-7,6 mio

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben fra spillertrup, ledelse, administration mm.

Trods en markant investering, var dette ikke nok til at undgå nedrykning fra 1.division.

Antal ansatte

Dette dækker over alle ansatte i klubben. Hullerne skyldes at klubben ikke i de år har oplyst antal ansatte.

Løn i procent af omsætning

Jo højere andel en klub ligger på, jo minde luft er der i klubben til andre tiltag.

Som sådan er det ikke et problem at en klub bruger flere penge end klubben har, da det kan være i en strategi om at opnå et mål.

Problemet kommer hvis klubben ikke har ‘sparet’ op til dette, eller hvis den fortsætter, så kræver det en ejerkreds der kan dække underskuddet.

UEFAs anbefaling i forhold til Financial Fair Play er at en klub skal ligge på max 70%.

Powerindex

Dette er et udtryk for hvor Næstveds personaleomkostninger holdes op mod den klub det enkelte år, der har det største budget.

Ikke alle klubber har afleveret deres 2020 regnskab, derfor er dette ikke med.

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde der kan ligge på klubben.

Gælden er på ingen måde bekymrende, bortset fra forholdet til værdierne i klubberne.

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og Likvide beholdninger

Gæld i forhold til aktiver

Dette er et interessant område, er gælden større end aktiverne i klubben, er det ikke positivt, både i dagligdagen, samt hvis der tænkes på salg af en klub.

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Tilskuerudvikling

Tallet for 2020 er påvirket af covid19. Næstved har i mange år ikke kommet over 1500 tilskuere i snit.

Overskudsgrad

Overskudsgrad et tal for en virksomheds indtjeningsevne og angiver, hvor meget af virksomhedens omsætning der reelt bliver til overskud. Det anses som et af en virksomheds finansielle nøgletal. Overskudsgraden kaldes også EBIT-marginen (hvor EBIT er “Earnings before interest and tax”).

Overskudsgraden beregnes som overskud før renter og skat divideret med omsætning. Overskudsgraden anses som en af tallene for rentabilitet i lighed med afkastningsgraden.

Nu behøver en fodboldklub nødvendigvis ikke at give overskud hvert år!

Klubværdi

Hvert år kommer Deloittes money league, hvor de opgør værdien af de største klubber i verden.

Deres metode er ikke kendt, men Markham Multivariate Model er en model der rammer meget tæt på det som Deloitte kommer frem til. Læs om model her.

Skulle du købe Næstved, ville prisen være 1 krone

Benchmark med øvrige klubber

Der skal gøres opmærksom på at ikke alle klubber har afleveret deres regnskab for 2020, så sammenligning giver nogle usikkerheder på den måde.

Næstved er herunder benchmarket med en række klubber der er på deres niveau økonomisk.

Der er medtaget fra 2020: Helsingør, Hobro, Næstved og Vendsyssel.

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubberne.

I forhold til alle de klubber der er med på den store scene, så er herunder klubberne rangeret i forhold til deres 2019 regnskab. Her er Næstved rangeret som nummer 23.

Årets resultat tre seneste regnskaber

Klubber kan sagtens have underskud det enkelte år, derfor er det interessant at se over tid.

Spillerbudget

Dette dækker over hvor stor lønsummen er til spillertruppen

Dette er et estimat baseret på hvor stort lønbudget klubben har.

Antal ansatte

Dette dækker over alle ansatte i klubben

Årsløn spillertrup gennemsnit

Dette er et estimat med afsæt i de oplysninger der er i regnskabet.

Lønandel af omsætning

UEFA’s anbefaling er at en klub ikke ligger over 70%.

Gæld i forhold til aktiver

Det som er interessant at se på, er i forhold til klubbens aktiver (værdier). Hvis gælden overstiger aktiverne kan det være en udfordring.

Mange af klubberne ligger højt

Klubværdi

Hvad ville en klub koste hvis den var til salg

Sociale medier

Jo støre eksponering, jo bedre mulighed for at øge din sponsorindtjening.

De syv parameter til den økonomiske karakterbog

Årets tre seneste resultater holdt op mod klubbens omsætning (A)
En klub kan sagtens have underskud, det kan være en del af klubbens strategi at have år med underskud, som så bliver modsvaret af overskud andre år. Derfor er det relevant at se på hvad årets tre seneste resultater er i forhold til klubbens seneste omsætning.

Løn i forhold til omsætning (B)

UEFA har i deres guidelines udstukket at en klub ikke måtte bruge mere end 70% af klubbens omsætning på personaleomkostninger (alle ansatte).

Gæld i forhold til aktiver (C)

Gældens størrelse er interessant men det giver et bedre indblik at holde det op mod aktiverne i klubben.

Egenkapital i forhold til omsætning samt soliditetsgrad (D og E)

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Igen har to forskellige klubber en egenkapital på 1 million, så skal det holdes op mod hvad er omsætningen i klubben, for der er en forskel på om klubben har en omsætning på 100 eller 1 million.

De to kan minde om hinanden, og begge handler om hvor godt rustet klubben er.Likvider i forhold til omsætning (F)

Under covid19 krisen, der har cash i den grad været king, og det at klubben har et kapitalberedskab er vigtigt. De klubber med penge, de står bedre!

For den enkelte klub, handler det også om hvilke kreditter den kan trække på, de er ikke medtaget her.

Overskudsgrad (G)

Historisk set er det svært at tjene penge på fodbold, men kan en klub faktisk tjene penge på sin forretning. Det er bedre at kunne tjene sine penge selv i forhold til at skulle ud og få dækket underskud ind år efter år.

Overskudsgrad et tal for en virksomheds indtjeningsevne og angiver, hvor meget af virksomhedens omsætning der reelt bliver til overskud. Det anses som et af en virksomheds finansielle nøgletal. Overskudsgraden kaldes også EBIT-marginen (hvor EBIT er “Earnings before interest and tax”).

Overskudsgraden beregnes som overskud før renter og skat divideret med omsætning og anses som et af tallene for rentabilitet i lighed med afkastningsgraden.

Kilde: Næstveds regnskaber for perioden, samt øvrige klubbers regnskab.