Opsummering

Nedrykning fra Superliga koster og det er først i dette 3.regnskab efter nedrykningen, at Viborg igen har balance i regnskabet.

Regnskabet slutter 30. juni 2020, det vil sige at der er knap 3 måneder med covid19, der har påvirket regnskabet.

Således har der været manglende entreindtægter, og de kommercielle indtægter er faldet med 615.000.

Positivt er det at Viborg har solgt støttepakker hos fansene for over 1 million.

Klubben har dog solgt fremtidige transferindtægter (24%) til lokale investorer, det er ikke oplyst hvor længe denne rettighed gælder ej heller til hvilket beløb.

Klubben har fået lønkompensation for 1,750 mio kroner og har omvendt haft udgifter på 246.000 til coronatest.

Der er frem ben en fodboldklub har sine primære indtægter på

OmrådeNote
TV pengeRykker du i Superligaen, vil de stige med 5-15 mio forventeligt. Nuværende dækker de 30% af indtægterne
SponsorindtægterVil stige med en oprykning til Superliga. Nuværende dækker det cirka 50-60%% af indtægter
EntreindtægterVil stige med en oprykning. Nuværende dækker det cirka 5% af indtægterne
Præmiepenge EuropaIkke relevant
SpillersalgKlubben har de seneste 8 år solgt for cirka 2,4 mio om året. Det vil i snit dække 5-10% af indtægterne

Skal Viborg øge indtjening, så skal de i Superligaen, for det giver større indtægter på TV penge, sponsorsiden og ved spillersalg. Netop på spillersalg har klubben ikke tjent det store (endnu). Ligger en klub i 1.division, er spillersalg begrænset, omend de kan procentvis fylde meget i et regnskab.

Opmærksomhedspunkter

RødUnderskud på seneste tre års regnskaber ligger højt i forhold til omsætning
GulLønandel af omsætning ligger på 67% (64% året før)
Gælden er steget 4 millioner (fra 7 mio til 11 mio)
GrønAktiverne er steget med knap 5 millioner
Et lille overskud i dette regnskab

Økonomisk karakterbog

Du kan læse om de syv parameter til slut i indlægget, men klubberne rangeres og får en rating fra A-E, hvor A er det bedste.

Viborg har en rating B

Fanvenligt regnskab

Det er vigtigt at påpege, at klubben lever op til det de skal og oplyser det de skal. Men for en fan af klubben, så er nedenstående noget der har betydning for fans.

Der er stor forståelse for at klubber ikke ønsker at oplyse nogle af nedenstående af konkurrencemæssige hensyn. Men der er klubber, som faktisk oplyser alt på de 8 punkter!

OmrådeOpfyldtNote
Regnskab/årsrapport findes på klubbens hjemmesidenej
Omsætning er oplystja
Indtægter defineret på de primære områdernej
Agentsalærnej
Informationer om omkostninger på gældnej
Videresalgsklausulernej
Honorar bestyrelsenej
Spillersalgnejafgange og tilgange er oplyst, men ikke økonomien på hver enkelt spiller

Ejerforhold

Klubben har tre primære ejere:

Paw Ebsen 15%
Jesper Thorsen holding 10%
Bach gruppen A/S 15%

Omsætning

Nedrykning fra Superliga ses tydeligt i regnskaberne og koster mellem 15-20 mio i tabt omsætning.

Årets resultat

I perioden 2014-17, her har Viborg et overskud samlet på 22 mio.

Viborgs resultater kan ligeså opgøres over tidsperioder:

Seneste 20 år – 27,7 mio
Seneste 10 år – 4,9 mio
Seneste 5 år -4,8 mio
Seneste 3 år -8,2 mio

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben fra spillertrup, ledelse, administration mm

Antal ansatte

Dette dækker over alle ansatte i klubben

I enkelte regnskaber har Viborg ikke oplyst antal ansatte

Løn i procent af omsætning

Jo højere andel en klub ligger på, jo minde luft er der i klubben til andre tiltag.

Som sådan er det ikke et problem at en klub bruger flere penge end klubben har, da det kan være i en strategi om at opnå et mål.

Problemet kommer hvis klubben ikke har ‘sparet’ op til dette, eller hvis den fortsætter, så kræver det en ejerkreds der kan dække underskuddet.

UEFAs anbefaling i forhold til Financial Fair Play er at en klub skal ligge på max 70%.

Spillertups lønsum

I regnskaberne er der ikke udspecificeret hvor stor selve spillertruppens lønsum er, derfor er det et estimat med afsæt i de oplysninger der er tilgængelige i regnskaberne.

Knap 10 millioner har Viborg skåret af truppen der lå i Superligaen til seneste regnskab.

Løn spillertrup i gennemsnit

Hvad er årslønnen for en spiller i truppen i gennemsnit. Der er tale om et estimat, da selve spillertruppens løn ikke er udspecificeret.

Powerindex

Dette er et udtryk for hvor Viborgs personaleomkostninger holdes op mod den klub det enkelte år, der har det største budget.

Hvor Viborg på et tidspunkt lå på mellem 30-40% af den største klub, så er afstanden til toppen øget markant.

Gennemsnitsalder spillertrup

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde der kan ligge på klubben.

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og Likvide beholdninger

Gæld i forhold til aktiver

Dette er et interessant område, er gælden større end aktiverne i klubben, er det ikke positivt, både i dagligdagen, samt hvis der tænkes på salg af en klub.

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Transferettigheder

En klub kan opgøre transferrettighederne, eller det som også hedder immaterielle rettigheder forskelligt. Som udgangspunkt skal det forstås som den værdi klubben har lagt ind i truppen.

Et eksempel, købes en spiller til 3 mill på en treårig kontrakt, vil den immaterielle værdi fra starte være 3 mill, og efter et år falde til 2 mill.

Men mange forhold kan spille ind.

Transferbalancen

I gennemsnits har Viborg i perioden købt spillere for 1,7 mio og solgt for 2,4 mio. Meget er dog båret af et stort salg, nemlig da Thomas Dalsgaard blev solgt i 2015. Dette salg udgør 40% af det samlede salg for perioden.

Agentsalær

Afskrivninger spillertrup

Tilskuerudvikling

Tallet for 2020 er påvirket af covid19, men Viborg har tabt tilskuere, at spille 1.division giver ikke samme antal tilskuere som i Superligaen.

Med tanke på at matchday indtægter ikke fylder så meget, kunne Viborg fundere over at ændre på området, for at få flere ind, således at sponsorerne ses sammen med en fyldt hjemmebane. Det kunne måske tiltrække flere sponsorer.

Overskudsgrad

Overskudsgrad et tal for en virksomheds indtjeningsevne og angiver, hvor meget af virksomhedens omsætning der reelt bliver til overskud. Det anses som et af en virksomheds finansielle nøgletal. Overskudsgraden kaldes også EBIT-marginen (hvor EBIT er “Earnings before interest and tax”).

Overskudsgraden beregnes som overskud før renter og skat divideret med omsætning. Overskudsgraden anses som en af tallene for rentabilitet i lighed med afkastningsgraden.

Afkastningsgrad

Afkastningsgraden (engelsk: Return on Assets; forkortelsen ROA anvendes også på dansk) er et regnskabsmæssigt og finansielt nøgletal, som viser en virksomheds evne til at skabe overskud i forhold til, hvor mange penge der er bundet i forskellige aktiver.

Afkastningsgrad = Resultat af primær drift / Gns. aktiver

Overskuddet beregnes dermed før renteudgifter. Det skyldes, at virksomhedens finansieringsstruktur ikke bør påvirke beregningen, der blot skal afspejle virksomhedens effektivitet.

Afkastningsgraden er et centralt nøgletal i regnskabsanalyse. Det er velegnet til at sammenligne meget forskellige virksomheder, idet det er uafhængigt af virksomhedernes mission, størrelse (omsætning) og som nævnt finansieringsstrukturen.

Klubværdi

Hvert år kommer Deloittes money league, hvor de opgør værdien af de største klubber i verden.

Deres metode er ikke kendt, men Markham Multivariate Model er en model der rammer meget tæt på det som Deloitte kommer frem til. Læs om model her.

Skulle du købe Viborg, ville prisen være omkring 13,5 millioner

Ryger en klub i Superligaen, så stiger værdien markant!

Benchmark med øvrige klubber

Der skal gøres opmærksom på at ikke alle klubber har afleveret deres regnskab for 2020, så sammenligning giver nogle usikkerheder på den møde.

Omsætning

Skal Viborg op og rangeres som nummer 10, kræver det at klubben løfter omsætningen med cirka 33 millioner. En oprykning til Superligaen vil betyde omkring 15-20 mio i øget omsætning

Personaleomkostninger

En 10.plads, det vil betyde at Viborg skal fordoble på denne post for at være rangeret som nummer 10. Netop den placering betyder du ikke rykker ned fra Superligaen.

Årets resultat tre seneste regnskaber

Klubber kan sagtens have underskud det enkelte år, derfor er det interessant at se over tid.

Spillerbudget

Dette er et estimat baseret på hvor stort lønbudget klubben har,

Antal ansatte

OB og Silkeborg har ikke oplyst antal ansatte i deres fodboldsegment, men det samlede antal ansatte i deres koncern

Årsløn spillertrup gennemsnit

Dette er et estimat med afsæt i de oplysninger der er i regnskabet.

Lønandel af omsætning

UEFA’s anbefaling er at en klub ikke ligger over 70%. Fremad Amager er ikke med i oversigten, men de ligger suverænt højest med 311%.

Sociale medier

Jo støre eksponering, jo bedre mulighed for at øge din sponsorindtjening.

De syv parameter til den økonomiske karakterbog

Årets tre seneste resultater holdt op mod klubbens omsætning (A)
En klub kan sagtens have underskud, det kan være en del af klubbens strategi at have år med underskud, som så bliver modsvaret af overskud andre år. Derfor er det relevant at se på hvad årets tre seneste resultater er i forhold til klubbens seneste omsætning.

Løn i forhold til omsætning (B)

UEFA har i deres guidelines udstukket at en klub ikke måtte bruge mere end 70% af klubbens omsætning på personaleomkostninger (alle ansatte).

Gæld i forhold til aktiver (C)

Gældens størrelse er interessant men det giver et bedre indblik at holde det op mod aktiverne i klubben.

Egenkapital i forhold til omsætning samt soliditetsgrad (D og E)

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Igen har to forskellige klubber en egenkapital på 1 million, så skal det holdes op mod hvad er omsætningen i klubben, for der er en forskel på om klubben har en omsætning på 100 eller 1 million.

De to kan minde om hinanden, og begge handler om hvor godt rustet klubben er. Likvider i forhold til omsætning (F)

Under covid19 krisen, der har cash i den grad været king, og det at klubben har et kapitalberedskab er vigtigt. De klubber med penge, de står bedre!

For den enkelte klub, handler det også om hvilke kreditter den kan trække på, de er ikke medtaget her.

Overskudsgrad (G)

Historisk set er det svært at tjene penge på fodbold, men kan en klub faktisk tjene penge på sin forretning. Det er bedre at kunne tjene sine penge selv i forhold til at skulle ud og få dækket underskud ind år efter år.

Overskudsgrad et tal for en virksomheds indtjeningsevne og angiver, hvor meget af virksomhedens omsætning der reelt bliver til overskud. Det anses som et af en virksomheds finansielle nøgletal. Overskudsgraden kaldes også EBIT-marginen (hvor EBIT er “Earnings before interest and tax”).

Overskudsgraden beregnes som overskud før renter og skat divideret med omsætning og anses som et af tallene for rentabilitet i lighed med afkastningsgraden.

Kilde: Viborgs regnskaber for perioden 1995-2020, samt øvrige klubbers regnskab.

Advertisement