KIF Kolding har været en topklub i dansk håndbold i mange år, men klubben har haft nogle svære økonomiske år.

Med det seneste regnskab, har klubben næsten fået styr på driften, således der er sorte tal på bundlinjen.

Nu er det værd at bemærke, at klubben har fået eftergivet gæld og saneret gæld, derfor et overskud, for på driften alene, er der stadig et underskud, dog ikke stort

I regnskabet skriver klubben:

Selskabet påbegyndte en turn-around processen i foråret 2018, som stadig pågår i forhold til at skabe det
fremtidige KIF Kolding.

Fokus har fra ledelsens og bestyrelsens side været nedbringelse af de samlede gældsposter for dermed at
kunne agere frit i forhold til sponsorer, spillere og øvrige stakeholdere omkring KIF Kolding. Som det fremgår af balancen, har gældsnedbringelsen været betragtelig i regnskabsåret 2019/20, således at KIF Kolding fremstår i bedre økonomisk form end hidtil.

Grundøkonomien i KIF Kolding skal fortsat styrkes med større fokus på de primære indtægter, og der er
iværksat initiativer, som især skal styrke den kommercielle og salgsmæssige indsats. Fokus vil derfor
fremadrettet blive målrettet på salgsindsatsen, og på at få styrket relationerne til selskabets sponsorer og
netværk.

Klubben forventer næste års regnskab vil være tæt på at gå i nul.

Omsætning

I perioden 2017-2019 er der eftergivelse af gæld for i alt 30 mio,

Årets resultat

De positive tal i regnskaberne henfører til primært eftergivelse af gæld, som optræder som en indtægt.

I 2013, blev der eftergivet gæld for 17,9 mio og i 2018 blev der eftergivet gæld for 18,2 mio.

Siden 2008 har klubben samlet set tabt 62,9 mio og med eftergivelse af gæld på små 50 mio, har Kolding tabt cirka 110 mio på 13 år.

Det svarer til et underskud i snit på 8,5 mio om året eller 23.000kr hver eneste dag i 13 år.

Perioden 2008-2015 giver 5 DM finaler med 3 guld og 2 sølv.

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben fra spillere, trænere, ledelse og administration.

Løn som andel af omsætning

Jo højere en klub ligger på dette parameter, jo mere presset kan den blive. Der er ikke meget luft i budget til andre tiltag.

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, tilgodehavender fra salg og Likvide beholdninger

Gæld

Det er som sådan ikke et problem at have gæld, det som er interessant er til hvem gælden er og under hvilke vilkår. Klubben har siden 2013 fået eftergivet små 50 mio i gæld

Gæld i forhold til aktiver

Det som er mere interessant er at se på gælden i forhold til aktiverne, er gælden større end værdierne i klubben kan dette være en udfordring.

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Soliditet

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Sammenligning med andre klubber

For Skanderborg, Fredericia og TM Tønder er regnskaber ikke offentlig tilgængelige i skrivende stund og står derfor med 0 i værdi.

Personaleomkostninger

Kolding ligger på knap 60% af hvad Aalborg Håndbold ligger på

Løn i % af omsætning

Ikke alle klubber oplyser deres netteomsætning, derfor er der for nogle klubber tale om et estimat. Ajax er klubben der ligger markant højest med over 200%, de er derfor ikke medtaget.

Gæld i alt

Gæld i % af aktiver

Ajax boner igen markant ud, gælden er mere end 10 gange så stor som aktiverne, eller over 1000%. Dette dog med aktiver hos Ajax for 191.000 og en gæld på 2,3 mio.

Advertisement