Opsummering

Fremad Amager er kommet med deres regnskab og det peger i forskellige retninger, for der er nogle interessante elementer i det.

Klubben oplyser ikke deres netteomsætning, hvad de er i deres gode ret til ikke at gøre, og i forsøget på at finde den, da den er interessant i forhold til andre paramater, så er følgende model brugt her:

NO = Personaleomkostninger/60*100 + årets resultat.

Det giver en nettoomsætning på blot 5, mio, idet nok er personaleomkostninger steget til 18,8 mio, men årets resultat er på -25,6 mio!

Underskuddet er som forventet og led i investering i klubben med oprykning som mål.

Klubben har fået stillet ansvarlig lånekapital til rådighed på 18,2 mio

Rød Underskud på -25,6 mio.
Lønandel  er meget høj
Soliditet er meget lav
Gælden steget fra 1,8 mio til 25 mio
Egenkapital på -19,3 mio
Gul
Grøn

Nok er der økonomisk en masse røde flag der er hejst, men klubben har investeret i spillertruppen, og personaleomkostninger er oppe på 18,8 mio, havde klubben haft et regnskab i balance, havde dette været positivt.

Fremad Amager har dog et regnskab hvor den sportlige satsning sker for ‘lånte penge’ Dette er dog led i den plan der er lagt, og de tab der kommer i processen frem mod Superligaen, her er underskuddet dækket af ejeren, hvor lånet til den sportslige satsning er konverteret om til ‘shares’.

Så kommer oprykningen, så er de røde flag måske væk, of satsningen vil forhåbentlig bære frugt både sportsligt og økonomisk.

Det har i så fald været en rejse for Fremad Amager som i 2010/11 lå i Danmarkserien efter oprykning fra Københavnsserien, efter konkurs som FC Amager tilbage i 2009.

Ejerforhold

SCP Waterfront 66-80%
SCP Everest 20-25%

Begge selskaber er ejet af Jerome Solamito

Klubværdi

Hvert år laver Deloitte deres money league, modellen de bruger kendes ikke. Men Markham modellen bruger oplysninger fra klubbens regnskab, og giver en værdi baseret på omsætning, årets resultat, aktiver, tilskuere og hvor meget lønbudget er.

Markham modellen kommer tæt på Deloittes beregninger.

blog fremad a club value 2019

Omsætning

Klubben har ikke oplyst nettoomsætning i deres regnskab, og det er beregnet med afsæt i at sætte personaleomkostninger i forhold til nettoomsætning + årets resultat.

Dette giver en indikation på hvad nettoomsætningen kunne være.

Regnskabet for 2019 er interessant, for klubben bruger 18,8 mio på løn og har et underskud på 25,6 mio! Det kunne tyde på at indtjeningen i klubben ikke har været stor, men der ikke er oplysninger om dette i regnskabet.

blog fremad a omsætning 2019

Årets resultat

Klubben har tabt penge, således er der tabt:

Seneste 5 år: -36,4 mio.
Seneste 3 år: -38,4 mio

Den sportslige satsning har kostet på bundlinjen, men ifølge klubbens udmeldinger, er dette led i planen

blog årets resultat fremad a 2019

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben, fra ledelse, administration, trænere og spillertruppen

blog fremad a personaleomk 2019

Løn i procent af omsætning

Jo højere andel en klub ligger på, jo minde luft er der i klubben til andre tiltag.

Som sådan er det ikke et problem at en klub bruger flere penge end klubben har, da det kan være i en strategi om at opnå et mål.

Problemet kommer hvis klubben ikke har ‘sparet’ op til dette, eller hvis den fortsætter, så kræver det en ejerkreds der kan dække underskuddet.

UEFAs anbefaling i forhold til Financial Fair Play er at en klub skal ligge på max 70%.

Da Fremad Amager som tidligere omtalt ikke har oplyst nettoomsætningen, er der en vis usikkerhed forbundet med nedenstående.

blog fremad a løn-oms2019

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde der kan ligge på klubben.

Gælden er steget som led i den sportslige satsning.

18,7 mio er største post i gælden og er ansvarlig lånekapital.

blog fremad a gæld i alt 2019

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og Likvide beholdninger

blog fremad a aktiver

Gæld i forhold til aktiver

Overstiger gælden aktiverne (over 100) er det ikke sundt, omvendt skal det medtages at gæld kan skyldes at en klub har investeret i segmenter der giver indtægter, der vil afdrage gælden og over tid være en god forretning.

blog fremad a gæld-aktiver 2019

Gæld i forhold til omsætning

Hvis gælden overstiger omsætningen i klubben, kan det være vanskeligt at se at en klub på sigt kan afdrage gælden.

blog fremad a gæld-omsætning 2019

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

blog fremad a soliditet 2019

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).
Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

blog fremad a egenkapital 2019

Tilskuerudvikling

blog fremad a tilskuerudvikling

Sammenligning med andre 1.div klubber

Her er der tale om sammenligning mellem de klubber der var i 1.div 2018/19, der relaterer sig til regnskabet denne sæson.

Ikke alle klubber er kommet med deres regnskab endnu, og her er sammenligning med 2018 regnskabet.

Ikke alle klubber har oplyst nettomætning, læs mere under note.

Omsætning

Tallet for Fremad Amager er behæftet med stor usikkerhed, for klubben ligger højt på personaleomkostninger, men kommer ud med et underskud i samme størrelse, men med afsæt i beskrevne model, ender Fremad Amager på cirka 6 mio.

blog omsætning 1div 2019

Personaleomkostninger

Idrættens analyseinstitut har tidligere sat sammenhængen mellem sportslig succes og klubbens personaleomkostninger til 74%.

blog 1div personaleomk 2019

Klubværdi

Er opgjort efter Markhammodellen, og den værdi der kommer, er det som du skulle give, hvis du ønskede at købe klubben, hvilket jo så vil være op til forhandling.

blog 2019 1.div club value

Løn/omsætning

UEFA har i deres FFP en anbefaling om ikke at kommer over 70%.

blog 1div løn% 2019

Gæld i alt.

blog 1div gæld 2019

Soliditetsgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

blog 1div 2019 soliditet

Økonomisk karakter

Klubberne er vurderet på 7 parameter, som tilsammen giver en rating fra A-E. Klubber der har en rating på D og E har nogle alvorlige opmærksomhedspunkter

Summen af tre seneste årets resultat/omsætning
Løn/omsætning 
Gæld/aktiver
Egenkapital/omsætning
Soliditet
Overskudsgrad
Likvide midler/omsætning

Nykøbing FC  (2018) B
Thisted (2018) B
Silkeborg B
HB Køge (2018) B-
Viborg C+
Lyngby (2018) D
Hvidovre D-
Næstved D+
Fredericia (2018) D+
Fremad Amager E
FC Roskilde E
Fc Helsingør NA

Sociale medier

Hvilken klub er mest synlig på de sociale medier.

blog some 2019 1.div

Tilskuersnit hjemme

blog tilskuersnit 2019

Kilder:

Klubbernes årsregnskaber

Note:

Regnskaber kan opgøres forskelligt og ikke alle oplyser det samme. Således er nettoomsætning ikke brugt af alle. Her er foretaget et estimat efter følgende: NO=Personaleomkostninger/70*100+årets resultat.
For Helsingør er tallene meget usikre, da der ikke findes et offentligt regnskab, her er kilder det som har været i forskellige medier.
Lyngbys seneste regnskab er ½ årligt, hvilket der er taget højde for i sammenligning.

Advertisement