Kender du Dansk bordtennis vision, den som samler det som organisationen skal arbejde henimod.? Kender du den?

Visionen er nok det vigtigste for enhver organisation, den beskriver hvad det er for nogle mål der er, samt hvordan man kommer hen til de mål.

Nu nærmer sig årsmødet, hvor demokratiet kan tale. Hvor man kan nikke anerkendende til det arbejde de folkevalgte/ansatte laver i DBTU, eller man kan komme med kritiske røster til dem der er valgt, og selv søge indflydelse, såfremt man ikke er tilfreds.

Eller som langt de fleste vælger at gøre, blot blive væk, enten af frygt for at blive valgt, eller spilde sin tid, eller fordi det egentlig går meget godt. I skrivende stund er der 9 klubber tilmeldt, hvis der ses bort fra bestyrelses og udvalgsmedlemmer!

Men tilbage til DBTU’s vision, for den findes skam, den er ikke let at finde på DBTU’s hjemmeside, men en høflig forespørgsel gjorde den kom frem. Indtil da var det via google at jeg kunne finde den.

Vision 2012 hedder den, den er opdelt i 6 fokusområder, som man kan være enig eller uenig i. Dog savner jeg begrundelser for hvorfor man vil de forskellige områder. Det er fint at skrive vi vil dette fordi, men kom ind på grunden for det, hvor er det DBTU skal bevæge sig hen.

Ligeså er der i det seneste referat fra bestyrelsen, nedfældet nogle tanker om hvad de kommende 2 år skal have fokus på for bestyrelsen.

Så visionen arbejdes der efter.

DBTU’s vision
Men til selve visionen, vil jeg godt knytte nogle kommentarer. Den drejer sig rigtig meget om DBTU som organisation, og uhyggeligt lidt om klubberne. Der er meget lidt om hvordan der skal komme flere stærke klubber, flere spillere, hvilke metoder der skal til, hvordan DBTU ser et bedre samarbejde med klubberne, om et komme mod et fælles mål. Et eller andet sted sidder jeg med en følelse af at DBTU ikke er til for klubberne, omend klubberne jo er DBTU. Det kan være det er tilfældet. Men visionen giver ved en sjov lille optælling 27 hits på DBTU og 7 på klub. Skal DBTU blive stærk, er det ved at hjælpe klubberne i samarbejde. DBTU’s medlemstal har ligget stabil de sidste 10 års tid, det har svinget mellem 9500 og 8500, og selve klubantallet er 36 klubber der er lukket. Ikke just en indikation på succes.

Havde der ikke ligget en bordtennisklub i Fakse Ladeplads, var Michal Maze aldrig startet i en bordtennisklub. Hov forresten, eksisterer den klub i dag?, eller den anden Faxe klub. Nej de er lukket!

Chancen for at få den næste Maze, den bliver noget vanskeligere, når der bliver færre og færre steder at der findes et sted og spille bordtennis.

FOKUS 1 – VISIONSUDVIKLING
DBTU vil derfor arbejde for:
– At alle aktører i DBTU arbejder i samme retning efter en fælles vision og strategi.Dette skal ske via bl.a
– Afholdelse af konference/workshop om DBTU’s vision og strategiske mål i samarbejde med alle aktører i bordtennis-Danmark.
– Synliggørelse af visioner og strategiske mål i hele organisationen via dbtu.dk, oplæg m.m.
DBTU skal have ros for at forsøge sig med forskellige tiltag for at komme alle bordtennisledere i møde, men det er ikke lykkedes at finde den form at gøre dette på.Kan være DBTU skulle spørge klubformænd hvorfor de ikke kommer!Selve visionen er ikke særlig synlig, og hvis du spurgte den enkelte leder, hvad er visionen for DBTU, hvad ville svaret så være tror du?

 

FOKUS 2 – ØKONOMI OG SPONSORER
DBTU vil derfor arbejde for:
– At DBTU har en økonomi og et styresystem, der tillader gennemførelse af alle strategiske fokusområde.
– At DBTU’s økonomi bliver mindre afhængig af tilskud fra Team Danmark og DIF og at egenindtægten stiger.Dette skal ske via bl.a.
– Indført budget-/regnskabsskema opfølges månedligt/kvartalsvis.- Min. hvert ½ år afholdes budgetopfølgningsmøder med fokus på både kortsigtede økonomiske mål samt revurdering af langsigtede økonomiske mål (både indtægter og udgifter). Relevante parter deltager.- At bestyrelse, administration, udvalg mv. hvert kvartal afstemmer udgifter og indtægter i forhold til hinanden.
– At sikre at alle aktiviteter altid har balance i over/underskud i forhold til godkendt budget ved hjælp af opfølgnings skemaer.

– At indføre et 3-års overordnet budgetskema med indtægter og udgifter inkl. analyse af indtægter fra DIF etc.

– Igangsættelse af arbejdsgruppe, der arbejder med sponsorer og netværksdannelse. I forlængelse heraf vil en ansættelse af en medarbejder til at arbejde med vedligeholdelse af sponsorer og samarbejdsaftaler mv. være nødvendig.
At systematisere og professionalisere kontakten til erhvervslivet

Det er meget vigtige fokusområder dette, og det er mig en kende overraskende hvis dette ikke er indført allerede nu.Det burde være en selvfølge at der er økonomisk styring på butikken. At DBTU’s økonomi skal blive mindre afhængig af DIF og Team Danmark er yderst prisværdigt, men i forhold til DIF, er det stort set samme tilskud der modtages som for 5 år siden.DBTU har ikke været dygtige nok til at udnytte fordelingsnøglen(1) tilsyneladende!Fordelingsnøglen er DIF’s redskab til at fordele de 139 mill. som alle forbund skal dele. Her må være mere at hente. DBTU burde som led i fokus 1, på hjemmesiden offentliggøre hvor meget DBTU får i tilskud i forhold til andre forbund. Så kan det danne grobund for inputs til, hvor der kan sættes ind.Den oversigt findes hos DIF, og den vil være et godt redskab til at se hvor DBTU kan hente yderligere ressourcer

Sponsorarbejdet, tja meget har været forsøgt, og resultatet har ikke just stået mål med indsatsen, desværre.

DBTU er et lille forbund, og de har ikke mange varer på hylderne. Det kunne være at der skulle overvejes at få andre varer på hylderne, som en del firmaer godt kunne se sig selv være en del af.

Frem for en ensidig satsning på at sælge landshold. Det kan vi ikke, kun for småører. Prøv med noget nytænkning, prøv at se hvad DBU gør, hvordan de har forskellige produkter, som diverse sponsorer godt vil forbindes med.

Der er flere muligheder, men det er som om DBTU ser meget ensporet på muligheder, og resultatet har været det samme de sidste mange år. Nedslående. Men måske kan DBTU bare ikke sælges, måske er produktet så dårligt at det ikke kan sælges…

 (1) DBTU gør det faktisk fint med fordelingsnøglen, rangeret på størrelse er DBTU nr.27, rangeres alle forbund efter tilskud, ligger DBTU som nr.21. Der hvor DBTU ligger efter, er på uddannelsesområdet.

Fokus 3 BREDDEARBEJDET
DBTU vil derfor arbejde for:
– Kontinuerlig udvikling af udannelsesområdet på både træner- og lederplan.- Løbende optimering af DBTU’s indsatser i forhold til DIF’s fordelingsnøgle.
– En del klubber har over 150 medlemmer, og mange klubber har fået bedre faciliteter.- At medlemstallet stiger til 12.000 medlemmer i alt.- På turneringsområdet er der et tilbud til alle spillere uanset alder, køn og spillemæssigt niveau.Dette skal ske via bl.a.
– En forbedring af samarbejdsrelationen med lokalunionerne og sammen med disse støtte oprettelsen af regionale breddeudvalg /netværksgrupper.
– Løbende rekruttering af trænere og ledere til at fungere som uddannere i DBTU-regi.
– Søge relevante puljer og fonde med henblik på udvikling af breddeområdet.- Igangsættelse af landsdækkende SFO-/skoleturnering.- Gennemførelse af projekter til udvikling af bæredygtige klubber og hvervning af nye medlemmer.

– Øget dialog med landets kommuner om vilkårene for landets klubber.

Her kommer for første gang nogle målbare forhold ind. Flere klubber med 150 medlemmer og 12.000 medlemmer.Super, og jeg kan kun hilse tiltagene der kommer velkomment, om end en landsdækkende turnering SFO/skoleturnering tror jeg ikke på.Dansk skoleidræt arrangere skoleturneringer i andre idrætter, med meget få tilmeldte, hvorfor, ja fordi skolerne har ikke økonomi til at sende lærere af sted.Jeg vil gerne give en fadøl til hele DBTU’s bestyrelse hvis der kommer en landsdækkende SFO/skoleturnering op og stå Ingen vil være gladere end mig hvis det sker, men det kan jeg bare ikke se ske.

Det ville være bedre at lave lokale arrangementer, det kunne være bymesterskaber. For dette er der nogle klubber der dygtigt har lykkedes med, og på den måde har rekrutteret nye medlemmer. Dette ville være en god måde at rekruttere nye spillere til klubben/sporten, og kunne være det produkt sponsorere gerne vil forbindes med!!!

12.000 medlemmer lyder godt, og i samarbejde med DIF (som storsponsor) er der startet operation medlemsjagt. At man så vælger at den ene breddekonsulent skal være delvist/helt chef på EM i Herning, er ikke helt gennemtænkt. Med mindre projektet først starter op efter EM.

Når der kommer mere info om projektet, er vi nok klogere. Kan være der er tænkt over dette.

Ingen tvivl om at det er her der kan sættes ind, det er jo ude i klubberne at der er muligheder for at skabe vækst.

Men DBTU har ikke just begunstiget dette område med mange midler. Det kræves der hvis der skal ske udvikling her. Lad klubberne få midler til at lave projekter så der kan ske vækst. Lad dem få LANGT flere midler end nu.

De nye klubkonsulenter får rig mulighed for at brillere…

Slutteligt, en vigtig brik, hvordan højner man standarden i den egentlige klubtræning? for et er at holde kurser og lave en ATK (BAT) i bordtennis, men hvis de lokale trænere langt hen ad vejen ikke forstår bordtennis, så rykker det ikke!

Grobunden for elitearbejdet ligger her.

 

FOKUS 4: INTERNATIONALE ARRANGEMENTERDBTU vil derfor arbejde for:
– At gennemføre/afholde min. et internationalt arrangement årligt i Danmark, der som minimum skal hvile økonomisk i sig selv.- At der sendes en ansøgning med henblik på at arrangere EM.
– At sikre indflydelse i internationale organer med henblik på udnyttelse af viden, netværk mv.Dette skal ske via bl.a.
– Gennemførelse af internationale arrangementer i samarbejde med Sport Event Danmark og idrætsvenlige kommuner, der kan se fordelen i at bruge bordtennissporten til at brande kommunen.- Der arrangeres en Pro Tour turnering/andet internationalt arrangement hvert år i Danmark, som skal samle tilskuere fra hele landet.

– Aktiv sponsorsøgning i forbindelse med arrangementet, der bl.a. skal slå på bordtennissportens unikke styrke på det asiatiske marked.

– Landskampe gennemføres i samarbejde med arrangerende klubber og skal være en publikumsmagnet.

– Et målrettet arbejde for at bibeholde et godt forhold til Sport Event Danmark.

– DBTU er repræsenteret i væsentlige internationale organer og arbejder kontinuerligt på at styrke sine relationer til ITTF og ETTU.

– DBTU arbejder på at fastholde og opbygge gode relationer til andre landes forbund/repræsentanter, der kan medvirke til at styrke Danmarks muligheder for at blive tildelt større internationale arrangementer.

– DBTU vil skabe relationer til tv-stationer, der sikrer, at omkostningerne til tv-produktion kan minimeres og gerne fjernes.

Tillykke med EM, det er flot at få og et stort skulderklap.Men jeg har aldrig helt forstået hvorfor at DBTU hvert år skal have en international turnering.For hvis skyld er det? DBTU, Sport Event Danmark?, klubberne?, bestyrelsen? eller hvad?.Målet er at det skal hvile i sig selv økonomisk, hvilket det sikkert også gør set over en bred kam.Men hvis du sætter de timer som medarbejderne sætter ind i regnskabet, så holder det næppe.Så er vi ved det centrale spørgsmål, hvad er formålet med at være vært.

Er det for at give medlemmer? tja DBTU har ligget på stort set det samme antal medlemmer gennem de sidste 10 år! Dette trods 9 internationale arrangementer.

Jamen TV og god elite tid giver medlemmer, nej det er en myte, det gør det ikke. Tjek Idrættens Analyseinstitut, det spørgsmål har de grundigt undersøgt.

DBTU fik en opblomstring efter EM i Århus, men året efter var den fremgang tabt, da det ikke var tænkt igennem hvad man skulle gøre ved nye medlemmer ude i klubberne.

Det er heller ikke for at tjene penge, for meldingen er at det skal hvile i sig selv!

Nu er chancen der så igen, og kommer der midler til breddearbejdet, så har det en chance.

Hvis man ser på kerneopgaverne som DBTU har, og sætter den samlede arbejdskraft i DBTU til 100. Hvor mange ressourcer vil det så tage fra de 100 at være vært ved EM og andre internationale stævner.

Er det 10, er det 20. Jeg vil gætte på det ligger der i mellem, og det er mange ressourcer at bruge på noget som ikke er at betragte som en kerneopgave.

Det tager ressourcer fra ting der burde være vigtigtigere. Specielt hvis DBTU ønsker vækst!

At DBTU hvert år skal være vært er ikke særligt gennemtænkt. Det giver ikke flere penge, det giver ikke flere medlemmer, det koster tid der må gå fra de primære kerneopgaver.

Nej DBTU her må I blive meget skarpere på for hvis skyld dette gøres og hvad formålet er.

Hvis det er muligheden for at se de bedste spillere på dansk jord, til glæde for et dansk publikum, tja så har det ikke just været imponerende hvad tilskuertallene har været.

Nej spørgsmålet er, for hvis skyld er det at DBTU vil være vært for et årligt arrangement.

Ingen tvivl om at DBTU laver gode arrangementer, men når du har et overordnet mål, så brug dine ressourcer fornuftigt, så du kommer til dette mål.

 

Fokus: 5 NATIONALE ARRANGEMENTER
DBTU vil derfor arbejde for:
– At DM Senior løbende udvikles og fungerer som et af årets højdepunkter for spillere, ledere såvel som tilskuere i Danmark.- At videreudvikle herrernes elitedivision, så denne til stadighed holder et meget højt sportsligt niveau.- At der igangsættes et arbejde for at udvikle damernes elitedivision.- Ungdoms DT, DM og Top 12 bliver i samarbejde med klubberne udviklet til glæde for klubber og spillere.- Nationale arrangementer bliver omkostningsneutrale.- Kontinuerlig udvikling Grand Prix-stævnerne.Dette skal ske via bl.a.– Arbejdsgruppen for herreelitedivisionen søger at udvikle den bedste herrerække.- Samarbejdsaftale og idéliste til DM justeres løbende.- Nedsættelse af en arbejdsgruppe med interesse for at udvikle damernes elitedivision.- Inddragelse af klubbers input og tanker om Ungdoms DT, DM og Top 12.- Analyser af indtægter og udgifter i forbindelse med nationale arrangementer samt forslag til eventuelle ændringer i koncepterne.

Løbende udvikling af Grand Prix-stævnerne med henblik på at sikre høj kvalitet

Glædeligt at der fokus på at tilrette dette, så det er af bedst mulige kvalitet.Jeg kunne godt tænke mig at man åbnede op for fri tilmelding nede i drenge div, frem for at isolere det til blot 8 hold.Det kunne være interessant at sige, såfremt holdets gennemsnitlige ratingtal ved tilmelding har en bestemt værdi er holdet med.Mange mindre klubber har faktisk dygtige spillere, der ender med at skifte til større klubber, for at komme videre. Måske er det sådan det skal være, men ville det give et løft til de små klubber, vil det blive lærerigt for de lokale klubtrænere pludselig at have et drengediv hold?

Jeg tror det. Hvad med at give de mindre klubber muligheden for at få chancen med drenge DT. Det vil der være en mængde positive gevinster ved.

Vil drenge DT ikke blive for udvandet ved mange hold, jo det vil den, men så vil modargumentet være, så skær ned til 4 hold, så det kun er for de bedste.

Nej åben op for flere hold og lad rating være afgørende om et hold kan være med, frem for kval.

Jeg tror det vil skabe langt mere udvikling lokalt. Dermed øges chancen også for mere kvalitet på sigt!

Dette er et eksempel på hvordan DBTU kan være med til at skabe vækst og kvalitet.

Det sidste fokusområde er markedsføring og presse, her er det primært omkring landsholdet der er fokus, det ville vel være en fordel at inddrage den bedste række herhjemme, både internt og eksternt i sporten.

De næste to års fokus i visionsarbejdet?
I det seneste referat fra bestyrelsen stod der følgende:
i) Kim D. Jensen: – Strategisk arbejde. Gøre mere ud af det internationale arbejde. – Hvert år et internationalt arrangement i Danmark – Satse på et VM i Danmark – Sponsor og Marketing – Erhvervsklub – Udvikling på Eliteniveau – fødekæde – Udvikling af DBTUs administration.
ii) Tommy Jørgensen: – Være klubbernes repræsentant i bestyrelsen – Kommunikation og åbne møder – Dialog med klubberne – Bruge sin viden i mange facetter – Talentcenterudvalg – oprettelse – Eliteudvalg – genoprettelse – Elitedivision herrer
iii) Aksel Beckmann: – Arbejde for, at der minimum en gang årligt bliver set på visionen og under forudsætning af, at visionen kommer til at se nogenlunde ud som den gør nu, arbejde med udviklingsprojektet – EM 2012 – Hvis valgt til DIFs bestyrelse, så knytte tættere relationer mellem DIF og specialforbund – overall business – knytte tættere bånd til lokalunionerne – samarbejdet med DGI – arbejde på at finde en ny formand

Som sådan en bekræftelse af hvad visionen indeholder,

Ny formand på vej
Ligeså ligger formanden Aksel Bachmann op til der skal findes en ny formand til næste formandsvalg, så er der kandidater derude, som vil ind og rykke, så er det nu demokratiet giver mulighed, for om 2 år trækker formanden sig nok. Med mindre det krævede et valg til DIF’s bestyrelse, hvilket ikke skete, før formanden trækker sig og en ny kan komme på tale.

Holdninger og handlinger
Et er at have ovenstående holdninger via visionen, noget andet er at bakke dem op med økonomi. På hjemmesiden kan man læse i samme referet, at der kommer et større underskud, ikke hvad det ender med, hvilket igen kan undre, er det hemmeligt det med økonomien.

Ingen info om økonomi, hvorfor?
Omkring de 6 fokusområder, hvad de har fået af ressourcer, det kan man heller ikke se på hjemmesiden. Er der økonomi til at ville bakke op om hvert fokusområde?. Eller er det tomme floskler? Kort sagt er der handling bag holdninger. Tag breddearbejdet, via de to breddekonsulenter er der afsat mange lønkroner, men hvis der ikke er afsat midler til projekter, så hænger det ikke sammen.

I øvrigt er de to breddekonsulenter ren indtægt, de aktiviteter de står bag, skulle gerne finansiere deres løn 1-2 gange!

En større åbenhed om hvad DBTU bruger penge på ville være ønskeligt. DBTU skulle næppe fremstå som en lukket organisation!

Men kom til årsmødet, så kan du se det, her fremligges alt, det er rigtigt, men hvorfor ikke løbende have en oversigt som alle kan se. Der er jo ikke noget at skjule? Og når der nu i et af fokusområderne skal være løbende oversigt, hvorfor så ikke offentliggøre denne?

Årsmødet er stedet hvor du kan stille spørgsmål til visionen, altså hvis du kan finde den, det er her du kan stille spørgsmålstegn ved det arbejde der sker i DBTU.

Vi vil bordtennis det bedste
DBTU er ansatte og klubfolk der brænder for sporten, vil du ind og have indflydelse, eller er du uenig i hvordan det kører, så er det du skal møde op til DBTU’s årsmøde og gøre din indflydelse gældende. DBTU og klubberne skulle gerne være samarbejdspartnere, men ser alle DBTU som dette mon?

Det er her der vælges de politikere der skal tegne planerne for DBTU! Er det de rigtige ting de prioriterer eller?

Dødslisten
DBTU er til for klubberne, de sidste 10 år er der blevet 36 klubber færre, og set over 20 år er 108 klubber forsvundet!

Det bliver interessant at se DBTU skabe vækst, 12000 medlemmer er målet, spændende.

Kursen er sat
Jeg er langtfra enig i alle de ting DBTU vælger at gøre, på den anden side kan DBTU heller ikke stille alle tilfredse, og når jeg ikke er med i noget DBTU regi, så må jeg respektere de beslutninger og handlinger som DBTU gør, sådan er demokratiet.

Men jeg vil gerne stille mig kritisk undrende ved nogen af de handlingsplaner DBTU har, med deres (hemmelige) vision.

DBTU skal også have ros for mange af de tiltag der sker, og jeg vil med interesse følge DBTU videre frem.

Held og lykke til dem der bliver valgt ved årsmødet, held og lykke med at skabe vækst i sporten.

ps: Tilbage ved årsmødet 2008 blev følgende faktisk sagt:
Jeg (Aksel Beckman) vil i min mundtlige beretning tage udgangspunkt i en række visioner, vi i DBTU arbejder med frem mod år 2012
• Medalje herrehold og/eller herresingle ved OL 2012
• Deltagelse af damespiller(e) ved OL 2012
• Medalje ved senior EM
• Medalje ved ungdoms EM hvert år

Selve referatet fra årsmødet kan du læse her, her uddybes mange af tankerne, og DBTU skal i den grad have ros for at tænke stort, men jeg savner at der bliver beskrevet mere hvad status er på de enkelte fokuspunkter. Samt hvilke handlingsplaner der skal til for at komme til det mål!